Hurricane Guide
Where am I? »

Enfomasyon en Kreyol

Prepare Nou Pou Sezon Siklòn Lan

Pou plis enfòmasyon sou gid siklòn nan an kreyòl, tanpri vizite.

Pandan yon Pre-Alèt oswa Avètisman Siklòn

Pran tout dechè esansyèl nan youn nan sant sa yo resiklaj nan Miami-Dade County, TRC. 

Tcheke Lis Anka Dijans W an

Kòmanse rasanble pwovizyon nesesè yo anka yon evakyasyon. Mete yo nan dè bagay kote yap fasil pou transpòte tankou sakado oswa sak lame yo. Itilize lis ki sijere anba la-a pou tcheke atik yo pandan wap rantre yo nan sak yo.

Yo kite espas vid sou lis la pou si genyen kèk lòt bagay w ta renmen ajoute sou li.

 • Dlo nan Boutèy*
 • Manje ki pap gate oswa manje nan kenn
 • Ouvrebwat manyèl
 • Rad derechanj, ekipman pou lapli ak soulye gwo nèg
 • Dra/kouvèti
 • Twous Premye Swen ak medikaman sou preskripsyon yo
 • Yon pè linèt derechanj
 • Radyo ak pil flach ak plizyè pil derechanj
 • Lajan kach
 • Yon kle oto derechanj
 • Lis telefòn medsen fanmi an
 • Lis enfòmasyon enpòtan lafami, modèl ak nimewo seri aparèy medikal tankou pacemakers, elatriye
 • Atik espesyal pou ti bebe yo, grandèt yo oswa manm fanmi enfim yo
 • Aktyèl bòdwo sèvis itilite piblik yo pou pwouve rezidans w si zòn katye lakay w an vin tonbe anba lòd sekirite poutèt destriksyon ki fèt ladan’l

Yon lis byen detaye de pwovizyon nesesè anka dezas disponib sou sitwèb FEMA a “Are You Ready.”

*Sonje vire yo epi ranplase anvan dat ekspirasyon

Apre Yon Siklòn

 • Tcheke medya lokal yo, rele 3-1-1 oswa vizite www.miamidade.gov pou enfòmasyon sou sèvis anmasaj fatra ak ranmasaj debri siklòn yo.
 • Pote jis yon ti kantite debri siklòn nan yon TRC. Mete gwo pil debri yo sou vwari a — lwen de antouraj yo, bwatalèt yo, twou drenaj yo, fil kouran yo ak fil pann yo. Pa mete yo sou teren vid yo, devan pòt pwopriyete komèsyal yo, machann plant jaden yo oswa fèm yo.
 • Rapòte bin fatra oswa resiklaj ki kraze oswa pèdi pou jwenn ranplasman.
 • Pran pasyans. Fè atansyon. Netwayaj apre yon tanpèt pran tan.

If you cannot view PDF Get Acrobat! files, you can download Acrobat Reader  for free from Adobe Systems, Inc. In order to use PDF files, you must have Acrobat installed on your computer.

Back to Top Page Last Edited: Thu May 30, 2013 10:10:15 AM
hurricane
sect_7
 
 
Switch to mobile version.

© 2014 Miami-Dade County.
All rights reserved.
Miami-Dade County
 
Urchin Tracking Image
Corner
 • Facebook Twitter YouTube RSS
 • Print Print Email this page Email Page   | Bookmark and Share
 • Minimize Tools
Corner

You are now leaving the official website of Miami-Dade County government. Please be aware that when you exit this site, you are no longer protected by our privacy or security policies. Miami-Dade County is not responsible for the content provided on linked sites. The provision of links to these external sites does not constitute an endorsement.

Please click 'OK' to be sent to the new site, or Click 'Cancel' to go back.