News Release Header
For Immediate Release:
December 02, 2011

Media Contact:
Trenae Floyd

305-375-5694Òganizasyon yo Aplodi Komisyonè Jordan pou Asistans li bay Ti Binis kap Lite yo


(Miami-Dade County, FL) -- 
 

Photo caption: Sam Sami, prezidan AARYA  CONSTRUCTION & DESIGN, INC. ak Ismailia Rashid, prezidan Asosiyasyon CSBE prezante yon plak rekonesans bay Komisyonè Konte Miami-Dade Barbara J. Jordan jou jedi a, pou montre apresiyasyon yo pou travay li fè onon antrepriz ti bznis yo.

PDG yo ak manadjè yo te rasanble yè pou aplodi Komisyonè Konte Miami-Dade Barbara J. Jordan pou kantite travay li fè ak dedikasyon li onon antrepriz sètifye ti biznis yo. Komisyonè Jordan te resevwa onè sila jis kèlke jou anvan li te pwopoze lejislasyon adisyonèl pou ede ti biznis yo briye nan mache trè konpetitif Miami an.

"Ti biznis yo ap lite pou yo siviv", di Komisyonè Jordan. "Malgre te gen mache rezèv an plas, ti biznis yo te kanmèn oblije ap lite pou jwenn pòsyon pa yo nan travay yo. Piske alèkile vin gen mwens mache rezève pou yo, fòk nou enplimante dè lòt mezi pou ede konpayi sa yo".

Dapre Divizyon Devlopman Ti Biznis Konte Miami-Dade, gen pliske 1,500 ti biznis ki anrejistre ak Konte a. Pami konpayi sila yo gen konpayi teknoloji, restorasyon, kabinè achitekti ak enjeni, epi machandiz ak sèvis.

"Yo te chwazi Komisyonè Jordan poutèt anpil sipò li bay ti biznis yo", di Dorothy Brown Alfaro, direktè relasyon piblik nan CSBE Association, Inc. "Pòt li toujou louvri epi li konsyan de bezwen nou. Li konprann ke ti biznis yo se rèl do Konte Miami-Dade".

CBSE Association, Inc. se yon òganizasyon ki pa pou pwofi e li pa afilye ak Konte Miami Dade. Li gen plis pase 60 manm, e li defann enterè tout ti biznis yo.

Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte biwo Komisyonè Jordan lan nan 305-375-5694.


 

# # #

 

MIAMI-DADE COUNTY COMMISSIONER BARBARA J. JORDAN DISTRICT 1
Stephen P. Clark Center
111 NW 1st Street, Suite 220 Miami, Florida 33128
(305) 375-5694