News Release Header
For Immediate Release:
December 06, 2011

Media Contact:
Trenae Floyd

305-375-5694Komisyonè Jordan Apiye Inisyativ Gouvènè Scott la pou Adrese Ensidan Brimad nan Fakilte Detid yo


(Miami-Dade County, FL) -- 
Akoz dènye ensidan ki sot pase nan Florida A&M University Marching 100 Band lan, Komisyonè Konte Miami-Dade Barbara J. Jordan ap apiye inisyativ Gouvènè Rick Scott la pou asire ke tout òganizasyon nan fakilte detid yo revize règleman ki dirije bimad yo epi oblije yo egzije "zewo tolerans", penalite ki pi sevè, pi gwo ranfòsman, ak edikasyon adisyonèl. Demann sa a vin fèt akoz lamò Robert Champion, yon etidyan Tanbou ki sipozeman pèdi lavi li pandan yon ensidan brimad apre Florida Classic la, jou 19 novanm nan vil Orlando.

"Lè yon paran voye pitit li nan kolèj, yo atann yo aske pitit yo ap retounen paske yo fin fè etid yo, e non paske yo fin andomaje oswa blese oubyen akoz lamò", di Komisyonè Jordan. "Mwen senpatize ak fanmi Robert Champion, e ak pwofesè yo ak elèv yo nan Florida A&M University. Ensidan prezime sila te evitab e initil. Sa pa dwe janm rive ankò".

Lejislasyon Komisyonè Jordan lan mande Lejislati Florid la pou egzije kolèj ak inivèsite prive yo ki gen elèv kap resevwa èd finansye eta a pou adopte règleman anti-brimad ki pi estrik sa yo. Li entwodwi sipò li atravè yon rezolisyon pandan reyinyon Asanble Komisyonè Konte a jodiya anba lavil Miami.

"Mwen reyalize ke gen kèk tradisyon ki byen ankre nan yon enstitisyon ansèyman, men sa a se pa youn nan tradisyon ke nou vle respekte yo", di Komisyonè Jordan. "Florida A&M University se yon enstitisyon pou ki nou gen anpil respè. Nou vle pou ke inivèsite a renome pou ekselans li nan fakilte Biznis, Famasi ak Jeni, e non pa pou ensidan prezime sa a".

Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte biwo Komisyonè Jordan lan nan 305-375-5694.


 

# # #

 

MIAMI-DADE COUNTY COMMISSIONER BARBARA J. JORDAN DISTRICT 1
Stephen P. Clark Center
111 NW 1st Street, Suite 220 Miami, Florida 33128
(305) 375-5694