News Release Header
For Immediate Release:
August 12, 2011
Media Contact:
Mac-Kinley Lauriston

305-215-4655

Komisyonè Jean Monestime ede etidyan yo prepare pou nouvo ane lekòl la ak distribisyon valiz lekòl GRATIS


Yap envite timoun yo ak fanmi yo vin prepare yo pou nouvo ane lekòl la avèk èd Komisyonè Jean Monestime. Jou dimanch 14 dawout  2011, fanmi yo kapab vini nan evenman Distribisyon Kado pou Rantre Lekòl ke komisyonè a ap fè nan Oak Grove Park, 680 NE 159yèm Street, apati 2è p.m.

Yo pral distribye valiz lekòl ak founiti klasik gratis jiskaske pa rete ankò. Anplis, ap gen manje gratis, mizik ak jwèt, epitou ap gen anplwaye mekikal kap la pou fè tès sik ak pran tansyon. Paran yo fèt pou akonpaye timoun yo pou yo ka resevwa yon valiz lekòl.

Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte biwo Komisyonè Monestime lan nan 305-694-2779.

Who:
Komisyonè Konte Miami-Dade Jean Monestime
What:
Valiz Lekòl pou etidyan GRATIS
When:
August 14, 2011, 2:00 p.m.
Where:
Oak Grove Park
680 NE 159th Street, Miami