Skip Navigation
Last Visited »

Important Global Message

Maintenance Alert

The Miami-Dade County Portal will be undergoing maintenance starting at 11 p.m. Saturday, May 3 and for all of Sunday, May 4. Intermittent outages may be experienced. We apologize for any inconvenience.

Thank you for your patience as we improve our online services.

Apropo Komisyone Monestime

Komisyonè Jean Monestime kwè ke pi gwo don yon moun ka fè se lè li konsakre li o sèvis lèzòt. Mr. Monestime te eli  pou lapremyè fwa nan Distrik 2 jou 2 novanm 2010. Apre 30 an kòm rezidan Konte Miami-Dade, li vin rive premye Ayisyen-Ameriken ki sèvi nan Asanble Komisyonè Konte Miami-Dade la oswa Komisyon Konte a. Distrik 2 konpoze de yon pati Vil Miami epi Vil North Miami, North Miami Beach, Opa-locka, ak zòn Liberty City, Biscayne Gardens ak Santral Nò Dade ki pa enkòpore yo.

Jean, madanm li Kettia ak de pitit gason yo, Darnell & Clarence abite depi lontan nan Distrik 2.

Komisyonè Monestime se Presidan Jacob - Monestime & Associates, LLC, yon konpayi asirans imobilye sèvis konplè ki chita nan Vil North Miami. Epitou li se yon konsiltan pou ti antrepriz, epi li travay pattaym kòm pwofesè jesyon nan Inivèsite de Phoenix, sou Kanpis Sid Florida la. Okou wit dènyè ane yo, li te prezidan epi direktè jeneral MJM Capital Realty, Inc.

Komisyonè Monestime se yon ansyen Manm Konsèy ak Vis Majistra Vil North Miami. Pandan manda li, yo te nonmen li pou Prim Amelyorasyon nan Kalite Lavi de Chanm Komès North Miami pou lane 2003. Li te chita nan plizyè konsèy, notaman Gwoup de Travay Majistra North Miami a, Ajans Redevlopman Kominotè North Miami, ak Kosèy Apèl Lojman Minimòm Konte Miami-Dade.

Mr. Monestime te reprezante Vil North Miami nan Lig dè Vil Eta Florid yo ak nan Lig Vil Nasyonal yo epi sèvi nan komite Devlopman Biznis, Transpòtasyon ak Ekonomik, epi nan Sou-Komite Ajans Redevlopman Kominotè  (CRA).

Li te sèvi kòm manm Kowalisyon NON_GWOUP Afriken-Ameriken, HAAP, NAACP,  Asosiyasyon  Nasyonal MBA Nwa, Kowalisyon  Lokal Ayisyen-Ameriken, Konsèy Finans de Turner Tech High School Academy, HAPAC, Little Haiti Optimist Club, ak HAHS.  Mr. Monestime te sèvi tou kòm  Gouvènè Gwoup Konsiltatif Ayiti epi Komite Konsiltatif  Zòn Lekòl Kominotè ak Inivèsitè pou  Asanble Edikasyon Miami-Dade.

Komisyonè Monestime se yon ansyen pwofesè lekòl nan sistèm lekòl leta Miami-Dade la. Li se manm legliz Eden SDA Church depi 1981. Li sèvi kòm Direktè Jenès, mizik ak koral nan legliz la epi First Elder (lidè legliz).

Li anseye, prezante dè dizèn seminè, epi li te envite nan plizyè cho radyo ak pwogram televizyon pou pale sou dè sijè konsènan lidèchip kominotè, Biznis ak finans, gouvènman lokal ak sivik. Jean Monestime te gwo defansè pou jistis ekitab ak devlopman ekonomik.

Mr. Monestime diplome ak yon MBA de H. Wayne Huizenga School of Business & Entrepreneurship nan Nova Southeastern University. Li resevwa tou yon  diplom  detid katran nan Finans de Florida International University. Li resevwa plizyè prim ak rekonesans.

Back to Top Page Last Edited: Thu Sep 19, 2013 11:56:03 PM
district02
 
 
Corner
Corner

You are now leaving the official website of Miami-Dade County government. Please be aware that when you exit this site, you are no longer protected by our privacy or security policies. Miami-Dade County is not responsible for the content provided on linked sites. The provision of links to these external sites does not constitute an endorsement.

Please click 'OK' to be sent to the new site, or Click 'Cancel' to go back.