News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Janvye 11, 2011
Kontak pou Laprès:
Marc Mathieu

305-375-4833
786-202-1963

Komisè Jean Monestime vle remèsye ajans kominotè yo pou tout travay yo te fè pandan tranbman tè ki te frape Ayiti an 2010, ansanm ak Asistan-Chèf MDFR Paul-Noel ak Ekip Rechèch ak Sovtaj Iben MDFR la

Plizyè sivivan tranbman tè a pral prezan pou rakonte eksperyans yo


Komisè Konte Miami-Dade Jean Monestime, premye Komisè Konte Ozetazini ki Ayisyen-Ameriken, pral remèsye piblikman plizyè ajans kominotè ki sitye nan Konte Miami-Dade ki County kit e fè anpil travay pandan tranbman tè ki te frape Ayiti an 2010. Asistan-Chèf MDFR Karls Paul-Noel ansanm ak Ekip Rechèch ak Sovtaj Iben MDFR ap resevwa remèsiman pou travay yo te akonpli pandan kokennchenn trajedi ki te frape Ayiti. Viktim yo pral gen posibilite pou rakonte eksperyans yo sou fasopn yo reyisi sove, ikonpri jan mòg nan Pòtprens te vin debòde rapidman poutèt te gen twòp kadav e yo te dwe antere plizyè milye moun nan fòs komin. Viktim yo toujou gen anpil imaj terib nan tèt yo. Yo pral òganize evènman sa a jou mèkredi 12 janvye 2011 a 9è:00 a.m. nan Sal Komisyon, 2zyèm etaj nan Stephen P. Clark Center, 111 N.W 1st Street.

Yo pral remèsye piblikman Asistan Chèf Ekip Sovtaj Ponpye Miami-Dade (MDFR) Karls Paul-Noel, Time magain te nonmen kòm yon moun nan lemonn ki gen plis enfliyans an 2010, pou tout efò li te fè ann Ayiti apre tranbman tè a te ravaje peyi a. Ansye Mè Vil Nouyòk Rudy Giuliani te ekri yon lèt remèsiman nan atik Time magazine la kote li te di chèj le se te ponpye Ayisyen-Ameriken ki te atenn pi wo nivo pwofesyonèl nan tout peyi Etazini. Chèf Paul-Noel se yon manm aktif nan Ekip Rechèch ak Sovtaj Iben MDFR depi 1987 e li te entèveni nan dezas ki rive atravè lemonn. Chèf la se yon anplwaye ki gen 26 lane eksperyans, ki travay nan sèten nan depatman ki gen ekip pou sipresyon ak sovtaj moun rele leplis e li te enstriktè rekritman ak kapitèn fòmasyon anvan yo te bay li yon promosyon. Kòm chèf, li sipèvize Operasyon nan Sektè Sid (South Operations), Operasyon Espesyal, Fòmasyon ak Sekirite (Special Operations, Training and Safety), ak Sèvis Teknik ak Asistans (Technical and Support Services). Li sipèvize koulye a plis pase 2 000 anpwaye ann inifòm nan MDFR kòm Chèf Operasyon yo.

« Antan Ayisyen-Ameriken, mwen santi m fyè et mwen kontan anpil konnen Ayisyen Ozetazini montre yo valab nan domèn aktivite pwofesyonèl yo chwazi a, Komisè Monestime te deklare.  « Yo pral remèsye anpil moun ki sòti nan divès gwoup etnik poutèt sakrifis lavi pèsonèl yo aksepte fè, lè yo te separe avèk fanmi yo, pou yo kapab ede victim kokennchenn tranbman tè sa a ; rezidan Miami-Dade sa yo se senp sitwayen yo ye, men y ap fè yon travay ki ekstrawòdinè. »

Jou 12 janvye 2010, enpe anvan 5è p.m., yon tranbman tè avèk yon mayitid 7.0 te frape Ayiti, swa tranbman tè ki pi grav depi 200 lane. Tranbman an te rive mwens pase uit kilomèt pa rapò ak kapital peyi a, Pòtoprens. Apre tranbman prensipal la, douz (12) sekous segondè ki te depase yon mayitid 5.0 te kontinye fè latè a tranble. Tout kalite batiman te domaje oswa te vin tonbe, kèlkeswa si se bidonvil oubyen sit touristik nasyonal tankou Palè Nasyonal, Asnble Nasyonal, Katedral Pòtoprens ak prizon santral la. Katye Jeneral Misyon Estabilizasyon Nasyon Ini ann Ayiti (MINUSTAH), ki sitye nan kapital la, te tonbe atout moun ki te anndan an, e Chèf Misyon an, Hédi Annabi, te vin jwenn lanmò. Gouvènman ayisyen te deklare tranbman tè a te afekte anviwon 3 milyon moun ; e apeprè 230 000 moun te mouri, 300 000 moun te blese e 1 000 000 moun tounen sanzabri. Yo endike tou gen anviwon 250 000 rezidans ak 30 000 bilding komèsyal ki te tonbe oubyen ki te domaje seryezman. Pami moun ki te mouri yo, gen Achevèk Pòtoprens Joseph Serge Miot ansanm ak lidè opozisyon Micha Gaillard.