News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Mas 07, 2011
Kontak pou Laprès:
Marc Mathieu

305-375-4833

Komisyonè Jean Monestime selebre inogirasyon nouvo Sant Head Start nan Arcola Lakes


Komisyonè Jean Monestime te patisipe nan inogirasyon Sant Head Start Arcola Lakes ki nan distrik li a jou mèkredi 2 mas 2011. Sant Head Start la pral sou fiti anplasman Sant Lillie Williams la, yon pyonye nan kominote a. Sit la ap chita nan 770 NW 83rd Street.

Head Start se yon pwogram preskolè nasyonal ki ofri sèvis konplè nan edikasyon, sante, nitrisyon, ak patisipasyon paran pou timoun nan fanmi revni fèb yo. Pwogram lan disponib pou timoun jiska laj 5 an, epi li bay edikasyon ak swen. Etablisman"vèt" la, ki pral sou 16.000 pye kare epi sètifye LEED, pral sèvi 120 elèv. Yo prevwa ke li pral ouvè ofisyèlman an 2012.

"Nan ogmante kantite Sant Head Start yo nan Konte Miami-Dade sa va ofri opòtinite pou plis timoun jwenn yon bon kalite edikasyon, kèlkeswa nivo ekonomik fanmi yo ','" di Komisyonè Monestime.