News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Dawout 13, 2012
Kontak pou Laprès:
Jason Smith

305-375-5380

Komisyonè Monestime ap Mande Sitwayen yo Ale Vote Prese Prese nan Jou Eleksyon an, 14 Dawout

Biwo Vòt yo Louvri Madi a 7è Dimaten nan Konte Miami-Dade


Komisyonè Jean Monestime, Distrik 2, ap raple elektè yo nan Distrik 2 pou egzèse dwa konstitisyonèl yo pou vote nan Eleksyon Primè jou madi a.

Biwo Elektoral yo nan Konte Miami-Dade ap louvri apati 7 a.m. rive 7 p.m. jou madi 14 dawout.

Yap raple votè yo sonje pote yon pyès idantifikasyon ki bon e valid ki gen non, foto ak siyati yo sou li. Fòm idantifikasyon ki aseptab yo enkli:

Si ou pa gen yon pyès idantifikasyon ki bon e valid, yo ka mande ou  vote ak yon bilten vòt pwovizwa.

"Egzèse dwa ou pou vote epi fè tande vwa ou nan bwat bilten vòt la nan Eleksyon Primè sa a, di Komisyonè Monestime. "Dwa vote nou se youn nan dwa pi presye nou genyen nan yon demokrasi.