News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Septanm 06, 2012
Kontak pou Laprès:
Jason Smith

305-375-5380

Komisyonè Jean Monestime ap fe yon rankont ak kominote a 13 Septanm 2012


Komisyonè Jean Monestime ap kontinye fè travay li nan diskite bagay ki enpotan pou residan k ap viv nan Distri 2 atravè yon seri de rankont kominotè. Pwochen rankont la ap fèt Jedi 13 Septanm 2012 nan Bibliyotèk  vil North Miami a ki chita nan 835 N.E. 132nd Ri soti 6 p.m. pou 8 p.m.
 
Nan rankont sa a, Komisyonè a pral pale ak residan yo sou bagay tou nèf ki konsène residan Distri 2 a. Residan yo ka tou pwofite okazyon sa a pou di say  yo panse sou bagay ki konsene yo tankou; Krim, lwa anvigè yo, e kouman santé ti biznis yo ye. Anplwaye Konte Miami Dade yo ap la pou pale nou ki sa Majistra a pwopoze nan bidjè 2012-13.
 
Sa a fè 4èm nan yon seri Chita tande Komisyonè Monestime Fè. Denye rankont la a te fè 29 Daou 2012 la nan Faith Community Baptist Church. Te gen anviwon 100 residan ki te patisipe e yo te koze ak Komisyonè a ansanm ak anplwaye Konte Miami Dade yo.
 
Pou plis enfomasyon, tanpri rele Ofis Komisyonè Monestime nan 305-694-2779.