News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Oktòb 19, 2012
Kontak pou Laprès:
Jason Smith

305-375-5380

Deklarasyon Komisyonè Jean Monestime sou Rapò Depatman Sante Piblik Eta Florid sou Posibilite Ensidan Gwoup Kansè


Depatman Sante Piblik Eta Florid sòt pibliye rapò li ki bay detay sou rezilta ankèt li tap fè pou konen èske gen yon ensidan gwoup kansè ki egziste nan kominote Broadmoor la nan zòn Konte Miami-Dade ki pa enkòpore. Se Rezolisyon R-722-12 mwen te sipote ki te pouse fè ankèt sila. Mwen remèsye Depatman Sante Piblik Eta Florid pou rapidite yo nan egzaminen kesyon enpòtan sa-a ak pou pwofesyonalis yo pandan ankèt sila.

Ankèt la te jwenn ke gen 634 pasyan ki te dyagnostike ak 693 kansè soti lane 2000 pou rive lane 2010 nan kominote Broadmoor  la. Byenke rapò Eta a konstate ke kantite ka kansè ki nan kominote a pat ogmante pandan dènye ane ki sot pase yo, epi kantite ka yo nan rejyon an nan menm nivo ak kantite kansè nan Eta Florid an jeneral, kantite kansè nan vant nan rejyon an pi wo pase sa  Eta Florid la. Enfòmasyon sa a boulvèlsan e bezwen yon ankèt pi apwofondi.

Depi rezolisyon orijinal la te adopte, plis rezidan ankò nan kominote Broadmoor la ap plenyen ak maladi opresyon, pwoblèm pou respire ak lòt maladi respiratwa. Nan semèn kap vini a, mwen pral made Depatman Sante Piblik Eta Florid pou li eseye jwenn enfòmasyon sou enkyetid sa yo. Sante ak sekirite rezidan yo nan distrik mwen an se pi gwo priyorite mwen.