News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Novanm 16, 2012
Kontak pou Laprès:
Jason Smith
jtsmith@miamidade.gov
305-375-5380

Komisyonè Jean Monestime ap òganize yon evennman kominotè “clean-up, green-up”


Komisyonè Jean Monestime, Distrik 2, pral òganize yon evennman kominotè "Clean-Up, Green-Up" jou Samdi 1e desanm 2012 de 7:30 A.M. a 12:30 P.M. Se pral yon gwo evennman netwayaj kominotè k’ap rekrite èd volontè yo nan kominote-a ak divès ajans Konte.

Nan evennman an, ap gen plante pye bwa, pentire zòn ak ranmase fatra soti N.W. 7 Aveni rive N.W. 17 Aveni epi soti N.W. 79 Ri rive N.W. 103 Ri.

Nan jou evennman an, n’ap mande patisipan yo rankontre nan zòn kote nou pral rasanble an, Arcola Park, 1680 NW 87 Ri, Miami, Florid.

“Kenbe kominote nou an pwòp e vèt se youn nan priyorite pi enpòtan mwen. Si nou vle amelyore kominote nou an, se pou nou touse manch chemiz nou pou’n met men nan travay. Pandan evennman sa-a, n’ap rasanble tout resous Konte yo ansanm pou amelyore yon katye nan Distrik 2”, deklare Komisyonè Monestime. “Nou pa ka janm sou-estime valè yon kominote ki pwòp e vèt”.