News Release Header
For Immediate Release:
March 04, 2011
Media Contact:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Vis Prezidan Audrey M. Edmonson onore yon lidè kominotè pou dedikasyon li a òganizasyon charitab lokal yo


Vis Prezidan Audrey M. Edmonson rekonèt  Mesye Hector Vargas, Vis Prezidan Divizyon Jesyon Pwopriyete de Continental Group, jou Madi, 1e mas 2011 pandan reyinyon Komisyon Konte an pou zèv li kòm volontè. Mesye Vargas dirije kanpay dotasyon jwèt anyèl Continental Group la onon Voices for Children, li òganize yon "Gwo Renovasyon Kay" yon òfelina  ki sou direksyon Sant pou Fanmi ak Anrichisman Timoun, epi li fè relve fon pou Humane Society, Sansibilizasyon Kansè nan Tete, rechèch sou  Fibwoz Kistik ak pou Voices for Children, pami anpil lòt aktivite kominotè.

"Mesye Vargas te demontre nati devouman li nan ede òganizasyon ki sipòte moun nan kominote nou an ki plis nan nesesite yo, "te di Vis Prezidan Edmonson. "Nou rekonesan pou devosyon li pou amelyore kalite lavi rezidan yo nan Konte a."

Vis Prezidan Audrey M. Edmonson ap prezante Mesye Hector Vargas yon pwoklamasyon pou travay remakab li nan kominote nou an.
Vis Prezidan Audrey M. Edmonson ap prezante Mesye Hector Vargas yon pwoklamasyon pou travay remakab li nan kominote nou an.

(Foto Kredi: Armando Rodriguez/Konte Miami-Dade)