News Release Header
For Immediate Release:
March 23, 2011
Media Contact:
Gerard Philippeaux

305-636-2331

Vis Prezidan Audrey M. Edmonson nonmen kòm youn nan Sè Libète Sid Florid de Konpayi Ford


Samdi, 19 Mas, 2011, an rekonesans Mwa Istwa Fanm, Ford Motor Company Fund, an patenarya ak yon pwogram mentoring ki pa pou pwofi baze Miami Gardens ki rele “The Embrace Girls Foundation, Inc.”, òganize yon Dejene Sè Libète Sid Florid nan lotèl Hollywood Beach Marriott pou rekonèt 20 fanm remakab. Vis Prezidan Audrey M. Edmonson te pami loreya yo.

Ford chwazi loreya yo apre yo te fè yon rechèch nan tout vil la pou jwenn dè fanm eksepsyonèl ki enkane dedikasyon a dè kòz sosyal ak efò imanitè, tout atribi sa yo, nou jwenn nan 20 fanm fenomèn sa yo ki fè pati premye egzibisyon nasyonal Sè Libète a.

"Nou te sezi anpil tande istwa fanm ekstwòdinè sa yo ki chaje enspirasyon epi ki manyen lavi moun nan kominote Sid Florid la", te di Pamela Alexander, Direktè Ford Motor Company Fund ak Sèvis Kominotè. "Se te yon gwo defi pou chwazi jis 20 Sè Libète Sid Florid piske tout kandida yo vrèman enkane lespri Sè Libète ki nasyonalman rekoni yo".

Lòt loreya yo se te:

Nichole Anderson, chèf polis nan Konte Sid Broward; D. Alison Austin, CEO Sant TACOLCY; MARLEINE Bastien, CEO FANM – Fanm Ayisyen nan Miami; Armenthia Dozier-Hodge, Edikatè, Beacon Hill Preparatory School; Dorothy Jenkins Fields, CEO, Achiv Nwa Ameriken ak Fondasyon Rechèch nan Sid Florid, Inc; Karen Andre, Avoka ak Konsiltan Lejislatif; Georgie Jones Ayers, Direktè, Pwogram Altènatif, Inc; Felicia M. Brunson, Vis Majistra, Vil West Park; Persephone Taylor Gary, Fasilitatè, Konsèy Konsiltatif Jenès; Shirley Gibson, Majistra, Vil Miami Gardens; Rosie Wallace-Gordon, Direktè, Diaspora Vibe and Diaspora Vibe Cultural Arts Incubator; Barbara J. Jordan, Komisyonè Konte Miami-Dade, Distrik 1; Dr Sonjia Kenya , Pwofesè Medisin Fanmi ak Sante Kominotè nan University of Miami; Frederica S. Wilson, Kongrèswomann, CEO, 5000 Role Models; Gibson Thelma, CEO,  Theodore R. Gibson Memorial Fund; Jones Camille, Direktè, Hands 2 Help, Inc ; Sharon Kendrick-Johnson, Pumps, Pearls and Portfolios (PP&P); Saliha Nelson, Vis Prezidan, URGENT INC, ak Kathleen Woods-Richardson, Direktris, Depatman Sanitasyon Konte Miami-Dade.


G-D:  Kevin Frazier ko-animatè cho televizyon "The Insider"; Vis Prezidan Audrey M. Edmonson; Dr. Sonia Sánchez, powèt lejandè, ekriven ak aktivis; epi Pamela Alexander, Direktè, Ford Motor Company Fund ak Sèvis Kominotè.