News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Avril 07, 2011
Kontak pou Laprès:
Gerard Philippeaux

306-636-2331

The Beacon pral bay nouvo lojman abòdab nan Overtown Distrik 3


Jou 31 mas 2011, Vis Prezidan Audrey M. Edmonson, Komisyonè Distrik 3, rejwenn ekip anplwaye BJ & K Construction pou selebre finisman travo konstriksyon The Beacon, yon pwojè lojman abòdab adapte pou fanmi yo ki dwe fini an ete 2011 pa Carlisle Development nan Overtown. Apeprè 34 pousan nan mendèv pwojè a se rezidan Distrik 3. Anba twati tounèf sa a byento pral gen 90 apatman de- ak twa-chanm akouche ak yon sant kominotè milti-fonksyonèl. Rezidan yo nan The Beacon pral tou kapab pwofite de posibilite pou yo vin pwopriyetè kay, pran kou fòmasyon pwofesyonèl, seminè sou nitrisyon, yon laboratwa òdinatè ak lòt ankò.

The Beacon chita nan 1000 NW 1st Avenue nan Overtown.

 

Vis Prezidan Audrey M. Edmonson (nan mitan ak yon konplè ble) ak travayè konstriksyon yo pandan seremoni finisman travo The Beacon nan Overtown.
Lejann Foto: Vis Prezidan Audrey M. Edmonson (nan mitan ak yon konplè ble) ak travayè konstriksyon yo pandan seremoni finisman travo The Beacon nan Overtown.

(Foto koutwazi de Carlisle Development)