News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Avril 04, 2011
Kontak pou Laprès:
Gerard Philippeaux

305-636-2331

Yon nouvo lejislasyon pa Vis Prezidan Edmonson pou lite kont menas nan dekapaj fil kwiv ilegal


Lendi 4 avril 2011, Komisyon Konte Miami-Dade apwouve alinanim yon òdonans patwone pa Vis Prezidan Audrey M. Edmonson ki ranfòse règleman sou transfòmatè dechè metal ak ferayè yo.

Vis Prezidan Edmonson te prezante òdonans sa a an repons a plent li te resevwa nan men elektè yo konsènan pàn limyè nan lari yo akòz vòlè ki ta pran fil elektrik kwiv yo epi vann yo ak transfòmatè dechè metal yo ak ferayè yo pou yon sòm enpòtan. Kòmantè ke l' fè sou vòl sa yo ki fèt atravè kominote li-a, Vis Prezidan an deklare ke rezidan Distrik 3 yo "enkyete anpil, paske gen fènwa nan lari yo, ki afekte sekirite ak byennèt kominote a".

Apre yon ankèt apwofondi, biwo Vis Prezidan an konstate ke pwoblèm vòl yo se yon ensidan ki repete nan tout konte a avèk ensidan kote gen moun kap vòle fil elektrik, siy lari, kouvèti twou egou, kouvèti po dekoratif kadav yo nan simityè, kay, ak biznis. Moun yo nan kominote a, biznis yo ak òganizasyon ki pa pou pwofi yo ap mande pou pi byen ranfosman dispozisyon kòd nou yo.

Òdonans lan konbine lwa eta yo ak dispozisyon kòd Konte ki la deja yo, pandan l'ap ranfòse dispozisyon konsènan lavant "atik restriksyon reglemante". Sa yo enkli atik tankou siy lari yo ak kouvèti twou egou yo.

"Anlèvman fil elektrik sou poto limyè yo se yon bagay ki mete sekirite rezidan nou yo an danje, epi sa koute kontribyab yo piske Konte a oblije ranplase ak repare domaj yo. Òdonans sa-a mete dilè yo ak tansfòmatè yo sou penga yo: nou pap tolere 'lajan kach san dokimante', di Vis Prezidan Edmonson. "Ak yon kontrandi egzat de tout sa ki vann, menm jan ak biznis plàn yo, nou ka chèche konn ki moun ki te achte ak vann nan yon tranzaksyon ilegal. L'ap pi difisil pou ferayè yo vann fil elektrik ilegalman. Nou vle ke ferayè lejitim yo rete nan biznis pou kontinye kontribye nan ekonomi Konte an".

Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte biwo Vis Prezidan Edmonson lan nan 305-636-2331.