News Release Header
For Immediate Release:
May 11, 2011
Media Contact:
Marta Martínez-Alemán

305-636-2331

Vis Prezidan Edmonson selebre gradyasyon klas 2011 Pwogram 5000 Wòl Modèl Ekselans la


Vis Prezidan Audrey M. Edmonson bay felisitasyon ak ankourajman a elèv 2011 yo kap gradye nan Pwogram 5000 Wòl Modèl Ekselans la jou Lendi, 9 me 2011 nan New Birth Baptist Church nan Miami. Fonde pa Kongrèswomann Frederica Wilson an 1993, òganizasyon sa a travay ak jèn ki an risk yo, gide yo pou ke yo pa tonbe viktim dwòg, krim ak sistèm jistis kriminèl la. Vis Prezidan Edmonson te di: "Jodi a, nou prezante 75 jenn gason sa yo, dè bous detid dezan peye davans nan nenpòt kolèj oswa inivèsite ke yo chwazi --- yon wout, petèt, ke jenn gason sa yo pat janm anvizaje pran. Mwen mande yo pran wout la epi rete konstan nan trajè a. Mwen mande ke, menm si yo kilbite, pou yo leve epi kontinye mache paske pa gen okenn avni san edikasyon. "

Vice Chairwoman Audrey M. Edmonson speaks to graduates of the 5000 Role Models of Excellence Program as Congresswoman Frederica Wilson (left) and Dr. Henry Lewis III, President of Florida Memorial University, look on.
Photo caption: Vis Prezidan Audrey M. Edmonson pale ak elèv kap gradye nan Pwogram 5000 Wol Modèl Ekselans lan pandan ke Kongrèswomann Frederica Wilson (agòch) ak Dr. Henry Lewis III, Prezidan Florida Memorial University, ap gade.

(Photo credit: Ryan Holloway/Konte Miami-Dade)