News Release Header
For Immediate Release:
June 27, 2011
Media Contact:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Vis Prezidan Edmonson fè yon ti toune sou lanmè Distrik 3 a pou rezon prezèvasyon


Vis Prezidan Audrey M. Edmonson (a gòch) ansanm ak José González (nan mitan), direktè adjwen Depatman Jesyon Resous Anviwonnmantal Konte Miami-Dade (DERM), ak Susanne M. Torriente, Direktè, Biwo Devlopman Dirab Konte Miami-Dade, nan yon tounen an bato pou vizite key points nan zòn Distrik 3 ki enkli travo amelyorasyon kap fèt nan Pò Miami an, zòn kòmèsyal bò lanmè a ak Miami ak Little Rivers, pwojè restorasyon abita bè ak resif atifisyèl yo. Vis Preezidan Edmonson te rejwenn Dr. Stephen Blair, Chèf Biwo Restorasyon ak Amelyorasyon epi Dr. Susan Markley, Kowòdinatè Resous Dlo ak Chèf Biwo Kominikasyon pou Edikasyon Anviwonnmantal (EECO) ki te bay nouvèl sou jefò ke Konte a ap fè pou prezève ak amelyore lamè nou an.


Foto pa Marta Martinez-Alemán