News Release Header
For Immediate Release:
July 22, 2011
Media Contact:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Vis Prezidan Edmonson ap fè yon reyinyon piblik sou rekòmandasyon Komite Gouvènans Ospitalyè Jackson yo


Vis Prezidan Audrey M. Edmonson ap envite rezidan Distrik 3 yo pou vin bay dizon yo sou rekòmandasyon ke Komite Gouvènans Ospitalyè a te fè sou kouman pou jere gwo lopital piblik Konte a, Jackson Health System (Sistèm Medikal Jackson). 

Komite Gouvènans Ospitalyè a te kreye pa Asanble Komisyonè Konte a pou etidye ak prezante rekòmandasyon sou Estrikti Gouvènans Jackson.  Gen yon seri reyinyon piblik ki pral fèt toupatou nan Konte Miami-Dade kote rezidan yo ka aprann plis sou rekòmandasyon yo ak bay opinion yo sou fiti administrasyon Lopital Jackson. Rekòmandasyon aktyèl yo ke Komite a te fè yo te adrese yon kantite sijè, tankou estrikti Konsèy Administrasyon Jackson lan, estanda etik, estrikti legal ak gouvènans, epi responsabilite ke Konisyon Konte Miami-Dade ak Komite Gouvènans Sistèm Medikal Jackson la ap genyen toulede.

Rezidan yo ka asiste evennman Vis Prezidan Edmonson lan nan dat ak andwa ki anba la a:

Jedi, 28 jiyè 2011 - 6 p.m. - 8 p.m.                           
Joseph Caleb Center
5400 NW 22nd Avenue
Miami, FL 33142

Ou ka jwenn yon kopi rekòmandasyon yo sou sit entènèt http://www.miamidade.gov/auditor/library/11-07-14_Outline_of_HGT_Recommendations.pdf. Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte biwo Vis Prezidan Edmonson lan nan 305-636-2331.