News Release Header
For Immediate Release:
September 21, 2011
Media Contact:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Vis Prezidan Edmonson mande Eta a pou pa pase pwojè lwa imigrasyon yo, pouse pou refòm nan nivo federal


Asanble Komisyonè Konte Miami-Dade te pase yon lejislasyon ki te patwone pa Vis Prezidan Audrey M. Edmonson ki mande pi bon refòm imigrasyon. Rezolisyon Vis Prezidan an ankouraje Lejislati Florid la pa pase okenn lejislasyon eta ki gen rapò ak imigrasyon, pandan ke y ap sipòte refòm konplè imigrasyon  nan nivo federal.

Patikilyèman, Vis Prezidan Edmonson vle evite lejislasyon ki menm ak pwojè lwa imigrasyon SB 1070 Arizona a. Byenke vèsyon final SB 1070 la pat gen ladan li langaj  ki entèdi pwofilaj rasyal, pwojè lwa kontwovès la neyanmwens egzije pou imigran yo toujou gen dokiman sou yo ki verifye estati imigrasyon yo epi egzije tou pou ajan polis yo tcheke estati imigrasyon nenpòt moun yo kanpe legalman, detansyon oswa arestasyon si gen rezon pou sispèk ke moun lan nan peyi a ilegalman. Dapre rezolisyon Edmonson lan, yo estime ke pasaj lwa SB 1070 Arizona a te deklanche dè enplikasyon finansye ki enkli pèt $217 milyon  depans dirèk nan lajan touris ak moun kap vin nan konvansyon, ansanm ak $535,4 milyon dola adisyonèl nan pèt revni, rannman ekonomik ak salè.

“Imigrasyon se yon responsabilite federal. Nou dwe kite pou se gouvènman federal la, pa eta a, ki pou adrese sijè sa a.  Dènye bagay lejislatè eta yo vle tolere se pwofilaj rasyal, menm si li ta fèt avèk bon entansyon pou pwoteje peyi a, di Vis Prezidan Edmonson. “Prèske mwatye nan popilasyon Miami-Dade la te fèt nan yon lòt peyi. Dè pwojè lwa imigrasyon ki tankou sa Arizona a kapab vyole dwa rezidan sila yo. Gen pi bon fason pou adrese sijè imigrasyon ilegal, tankou pi bon pwoteksyon sou fwontyè yo. Pwofilaj rasyal kapab gen yon enpak negativ nan ekonomi eta Florid, dekouraje touris kap sot aletranje pou yo pa vini isit nan Florid, epitou diferan aspè verifikasyon elektwonik e-verify ki te an konsiderasyon nan pwojè lwa imigrasyon yo pandan sesyon 2011 la pral mete yon chay adisyonèl sou do biznis Florid yo pou detèmine estati imigrasyon”. 

Yon jij federal nan Arizona te evantyèlman bloke pati ki pi  kontwovèsyal yo nan pwojè lwa SB 1070 la pou yo pa rantre an vigè, ki enkli pwovizyon nan lwa a ki egzije pou imigran yo toujou gen alyennkat yo sou yo. Pandan sesyon 2011 la, Lejislati Florid la te konsidere dè pwojè lwa Sena ak Lachanm ki gen rapò ak imigrasyon ki tap egzije pou tcheke estati imigrasyon prizonye yo, epi li tap egzije anplwayè yo itilize sistèm federal e-verify la verifye estati imigrasyon anplwaye yo. Anplis, yo te pwopoze ke yo verifye estati imigrasyon yon moun ki sou envestigasyon kriminèl si gen rezon pou sispèk ke moun sa a se yon imigran ilegal.

Yon gwoup divès de asosyasyon biznis, gwoup relijjye yo, òganizasyon travay ak dwa sivil yo, ak dè lòt gwoup imigran tout te kont Lejislati Florid la pase lejislasyon imigrasyon. Apre kèk deba kontwovèsyal nan Sena a, pa gen okenn pwojè lwa imigrasyon ki te pase nan Lejislati Florid la pandan sesyon 2011 la. Sepandan, Gouvènè Rick Scott te eksprime sipò li pou lejislasyon eta a ki te adrese sijè imigrasyon ilegal pandan sesyon 2012 la, epi gen kèk manm Lejislati Florid ki te endike ke yo gen entansyon pwopoze dè pwojè lwa sou imigrasyon ilegal pou konsiderasyon pandan sesyon 2012 la.

Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte biwo Vis Prezidan Edmonson lan nan 305-636-2331.