News Release Header
For Immediate Release:
October 07, 2011
Media Contact:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Òdonans komite pou feray la pase nan Komisyon Konte a


Jou 4 oktòb 2011, Komisyon Konte Miami-Dade la pase yon òdonans pou kreye yon komite pou konbat ogmantasyon vòl feray ak fil kwiv nan kominote nou an.  Lejislasyon an, ki te patwone pa Vis Prezidan Audrey M. Edmonson, mande pou nouvo komite a fòmile rekòmandasyon bay Asanble a sou ranfòsman òdonans ki reglemante dilè pyès izaje yo ak transfòmatè feray yo.

Dapre òdonans lan, avèk pri metal yo kap monte byen wo, espesyalman kwiv, sa vin gen kòm rezilta yon ogmantasyon siyifikatif nan vòl kwiv, aliminyòm, ak lòt meteryo metalik fè ak metal ki pa fè yo nan Konte Miami-Dade. Kalite vòl sila yo gen ladan yo materyo metalik tankou poto kouran, ki kreye blakawout ak mete sante, sekirite ak byennèt piblik la an danje, patikilyèman granmoun aje ak timoun. Dapre Depatman Transpòtasyon Florid (FDOT), gen 30 poto limyè sou I-95 la ant NW 30èm ak 79èm Street ke vòlè yo te sible lane dènye sèlman. Sa vin ekonomikman lou pou Miami-Dade piske Konte a oblije depanse lajan pou ranplase oswa repare limyè lari ki te vòlè oswa vandalize ke Konte a posede. Sa koute apeprè $1,000 a $1,500 pou ranje chak poto ki andomaje.

Anplis, limyè lari ki kraze kote yo dechouke fil kwiv yo se te yon faktè nan lamò resan yon fanm lokal ke machin te frape toupre Nòdwès 7èm Aveni ak 59èm Street poutèt chofè a pat wè dam lan nan fè nwa a.
Komite ke yo pwopoze a va fòmile dè rekòmandasyon sou ranfòse ak modifye òdonans pou reglemante dilè pyès izaje yo ak transfòmatè metal yo, ensike edike biznis yo ak kominote a sou efè òdonans sila. Komite a va konpoze de 21 manm ki nonmen pa Komisyon Miami-Dade, divès minisipalite ak responsab depatman Miami-Dade yo, Lig Vil yo, Biwo Avoka Eta  Miami-Dade, Florida Power & Light, ak rezidan yo.

"Sa se pa sèlman de ti zak kraze brize ke nap pale. Yon moun pèdi lavi li akoz vòl fil kwiv”, di Vis Prezidan Edmonson. “Vòlè ap andomaje oswa detwi pwopriyete piblik jis pou kriminèl yo ka met lajan nan pòch yo lè yo vann sa yo vòlè yo. Komite sa a ap fòse nou travay ansanm ak dilè pyès izaje yo ak transfòmatè yo pou edike yo sou konsekans sa genyen lè yo asepte achte metal nan men volè. Nou vle pou dilè lejitim yo kontinye fè biznis ak kontribye nan ekonomi Konte a".