News Release Header
For Immediate Release:
December 02, 2011
Media Contact:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Vis Prezidan Edmonson patisipe nan Konferans sou Kansè Tete ak Kòl Matris nan Fanm Ayisyèn(Foto pa Akeem Brutus/ biwo Vis Prezidan Edmonson-Konte Miami-Dade)

Vis Prezidan Audrey M. Edmonson rejwenn Marlene Bastien,  Direktris Egzekitif Fanm Ayisyèn Nan Miami (FANM), nan katryèm konferans anyèl sou Kansè Tete ak Kòl Matris nan Fanm Ayinyèn yo”, ki te fèt jou 30 novanm  2011 nan Little Haiti Cultural Center nan Miami an kolaborasyon ak University of Miami e ak Sant Sid Florid pou Redwi Disparite Kansè . Konferans la souliyen nesesite pou ogmante egzamen pou kansè kòl matris pou ka elimine disparite nan gwoup etik yo. Dapre FANM, fanm yo nan Little Haiti gen plis tandans pou devlope ak mouri de kansè ke tout lòt gwoup rasyal/etnik minoritè oswa imigran nan Sid Florid.  Disparite a reflete yon mank aksè a ak sou-itilizasyon tès woutin Pap smear la, ki se pi bon metòd disponib pou deteksyon bonè, dapre FANM.