News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Janvye 12, 2012
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Pwopriyetè ti biznis yo nan Distrik 3 kapab elijib pou jiska $10,000 nan Pwogram Sibvansyon "Mom and Pop" Vis Prezidan Edmonson lan


Vis Prezidan Audrey M. Edmonson ap ankouraje pwopriyetè ti biznis yo nan distrik li a aplike pou Pwogram Sibvansyon Ti Biznis “Mom and Pop” 2011 la. Aplikan yo ka elijib pou resevwa jiska $10,000 pou achte ekipman, founiti, piblisite ak maketing, envantè, asirans responsabilite legal pou bilding, sistèm sekirite, ak pou fè ti travo renovasyon.

Pwopriyetè biznis yo nan Distrik 3 ka pase pran yon aplikasyon jiska 24 janvye 2012 nan biwo distrik Vis Prezidan an, 5400 NW 22 Avenue, Suite 701, oswa sou sitwèb li a nan www.miamidade.gov/district03. Nou ka ale remèt aplikasyon yo nan biwo Vis Prezidan an ant 24 a 27 janvye. Yo pap asepte okenn aplikasyon ki anreta.

Gen yon reyinyon enfòmasyon obligatwa kap fèt jou madi 24 janvye 2012, a 6 p.m. nan Joseph Caleb Center 5400 NW 22nd Avenue, Sal 110.

Tout biznis yo fèt pou sitiye andedan Distrik 3 epi reponn kondisyon sa yo:

• Bay dokiman ki pwouve ke biznis la gen omwen en an depi li an fonksyon (pa egzanp, nenpòt ansyen lisans, enkòporasyon eta, taks lavant, deklarasyon taks sou revni federal, oswa bòdwo itilite). Prèv yo fèt pou sou non biznis la (bay fotokopi sèlman).
• Fèt pou soumèt yon resi aktyèl Taks Pwofesyonèl Lokal (Pèmi Pwofesyonèl Konte Miami-Dade) oswa resi peye. Non biznis ki sou aplikasyon an fèt pou matche ak sa ki sou lisans lan (bay kopi sèlman). Si Konte Miami-Dade pa egzije gen lisans, aplikan an fèt pou bay prèv alekrit ki sòt nan Biwo Pèseptè a.
• Lisans Vil si biznis la chita andedan yon minisipalite oswa resi peye (bay kopi sèlman).
• Yon resi enprime de Kòporasyon Eta Florid w an ki actif si biznis lan enkòpore (wap jwenn li nan www.sunbiz.org).
• Fèt pou soumèt foto deyò kote biznis la sitiye a (bilding oswa machin travay).
• Bay kopi kat didantite ak foto (lisans kondwi, Kat Didantite Florid, oswa kat imigrasyon).
• Yon adrès fizik nesesè. Bwat Postal pa aseptab kòm adrès postal.
• Si aplikab lè aplikasyon an, bay nimewo Business DUNS & Bradstreet D-U-N-S biznis w an. Pou jwenn yon nimewo D-U-N-S, tanpri rele 1-866-705-5711 oswa ale sou http://fedgov.dnb.com/webform. Nimewo sa a PAP KOUTE SENK KÒB.
• Biznis ki ranpli fòm kreyasyon travay yo oblije kreye yon nouvo djòb. Si li PA kreye yon nouvo djòb, biznis lan ap oblije remèt tout lajan li itilize yo.
• Biznis ki chita nan NRSA a (Zòn Estratejik Revitalizasyon Katye) ap jwenn konsiderasyon espesyal.
• Komite Seleksyon an gen dwa mande enfòmasyon adisyonèl, asepte, oswa rejte nenpòt ak tout aplikasyon, ensike kreye yon pwojè pilòt espesyal.

Aplikan yo ka tape aplikasyon yo oswa ekri yo alamen, epi livre yo nan men bay biwo komisyonè a. Nenpòt biznis ki te resevwa finansman nan pase gendwa re-aplike pou jiska $5,000 maksimòm. Ofisyèl eli yo ak moun ki nonmen nan asanble gouvènman yo ka aplike depi yo resevwa apwobasyon alekri de Komisyon sou Ettik Konte Miami-Dade ki presize ke pa gen okenn konfli denterè.

Sepandan, yon aplikasyon ap diskalifye si biznis la fè pati yon chèn nasyonal, relokalize andeyò distrik la pandan pwosesis la, gen yon prè ak Konte Miami-Dade, depatman Konte, oswa ajans ke Konte a finanse e prè sa a peye an reta, yon biznis nan kay, gen pliske sèt anplwaye foultaym (2 pattaym konte kòm yon foultaym), oswa se yon ajans ki pa pou pwofi.

Pou plis enfòmasyon sou pwogram “Mom and Pop” la, kontakte biwo Vis Prezidan Edmonson lan nan 305-636-2331.