News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Janvye 17, 2012
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Vis Prezidan Edmonson onore òganizasyon “Pap Corps” pou 60 ane rechèch ak sipò pou kansè(Foto kredi: Armando Rodriguez/Konte Miami-Dade)

An 2011, mwad me te deziyen kòm “Mwad Rechèch Kansè” nan konte Miami-Dade, Broward ak Palm Beach. Jou 10 janvye 2012, Vis Prezidan Audrey M. Edmonson, onon Majistra a ak Asanble Komisyonè Konte a, te rekonèt “Lillian Hartstein and The Pap Corps” pou 60yèm anivèsè li nan reyinyon Komite Jesyon Entèn ak Responsabilite Fiskal ki te fèt nan Sal Komisyon Stephen P. Clark Center a, 111 NW First Street, nan Anba Lavil Miami.

"Si pa gen moun ki kontribye lajan pou fè rechèch pou kansè ak fason pou prevni li, gen dè milye fanm ak gason ki pa tap la jounen jodi a ap viv an sante", pawòl Vis Prezidan Edmonson.  "Nou konnen gen plis pwogrè ki pou fèt. Sepandan, nou rekonesan pou endividi, òganizasyon, ak komite kap travay ansanm yo pou ranmase lajan pou mete fen ak maladi sa a ki souvan mòtèl.

"Jodi a, nan tout zòn twa konte yo, gen moun kap selebre 60 an travay di san pran souf ak kontribisyon “The Pap Corps.” “The Pap Corps” te konsidere kòm yon chanpyon nan rechèch kansè paske li òganize pliske 21,000 volontè, ki ede kreye pliske 50 chapit atravè konte Palm Beach, Broward ak Miami-Dade ak bay pliske $39 milyon pou rechèch kansè. Nou remèsye ak selebre “the Corps” pou gwo kontribisyon li".