News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Janvye 24, 2012
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Vis Prezidan Edmonson ap chèche fè plis etid sou koze disparite nan patisipasyon biznis ki pou moun nwa, Ispanik ak fanm yo nan jwenn kontra ak Konte a


Sa gen senk mwa depi yon demann te fèt pou Majistra a ak administrasyon li soumèt yon rapò sou koze sa a, Vis Prezidan Audrey Edmonson ak Asanble Komisyonè Konte a finalman resevwa yon memorandòm ki konfime nesesite pou yon etid fòmèl sou disparite nan patisipasyon Biznis Moun Nwa, Ispanik ak Fanm nan Jwenn Kontra ak Konte a

An 2005, apre yo te fin fè yon etid preliminè sou disparite ak konklizyon ke done enfòmasyon ki te kolekte nan men depatman yo nan Konte a pat ditou ase pou fè yon etid sou disparite, Asanble Komisyonè Konte a adopted dè règleman epi enplimante dè amelyorasyon operasyonèl pou adrese anpil nan limit done yo. Lane dènye, plizyè lejislasyon te pase pou egzije koleksyon ak swivi nan enfòmasyon sou sou-kontraktè yo ki gen ladan done demografik.

Vis Prezidan Edmonson deklare, “Kominote ti biznis la soufri anpil, pa poutèt manke opòtinite men poutèt Konte a manke efikasite pou li kolekte done enpòtan ki ka ede detèmine kikote, si genyen, ki gen disparite. Mwen souvan di ke ou ka kondwi nan zòn yo nan konte a pou wè kiyès kap travay. Antan yon fonksyonè piblik, li enperatif ke nou bay opònitinite a tout biznis nan Konte Miami-Dade”.

Pandan kèk diskisyon ak kolèg li yo, Vis Prezidan Edmonson souvan fè referans a kondisyon ekonomik la ak to chomaj la nan Konte Miami-Dade. Li souliye ke lè Konte a depanse lajan taks yo nan machandiz ak sèvis, nou dwe asire ke nou plizanpli ap ogmante ak retni kantite biznis kap patisipe nan kontra konte yo.

Lap prepare kounyeya lesjislasyon pou mande Administrasyon an avanse nan anplwaye yon konpayi pou fè yon etid konplè sou disparite itilizan done enfòmasyon kolekte nan yon manyè santralize e koyeran. Etid la ap fèt nan depatman kle yo ki gen kontra ak divès seksyon zòn komèsyal.

Anplis, lap prepare lejislasyon similè pou mande Administrasyon an mete an chaj yon depatman ki gen yon baz done ki santralize ki gen, oswa ki ka ekonomikman ajoute, kolòn nesesè pou ajoute enfòmasyon sa a. Depatman responsab la ka responsab tou pou antretni done enfòmasyon sa a. Aktyèlman, lojisyèl “Oracle” ki pou Depatman Devlopman Dirab, Planifikasyon ak Devlopman Ekonomik (SPEED) la gen kapasite pou akomode done enfòmasyon sila yo.