News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Janvye 27, 2012
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Vis Prezidan Edmonson vizite Sena Florid la pou mande pi bon règleman pou resikle fè kwiv ke moun te pran ilegalman


Lendi ki sot pase a, Vis Prezidan Audrey M. Edmonson pale ak Komite Afè Kominotè Sena Florid la pou bay sipò li pou yon pwojè lwa ki kreye dè restriksyon adisyonèl sou tranzaksyon metal ki reglemante yo, pou fè li pi difisil pou resiklè metal segondè yo achte metal reglemante yo, ikonpri kwiv, ke yo te petèt obteni ilegalman.

Nan pwojè lwa a gen sèten egzijans pou dilè dezyèmmen yo, tankou:
• Egzije yo bay prèv ke yo se pwopriyetè biznis la anvan yo achte sèten metal reglemante
• Antretni sèten dosye sou yon tranzaksyon acha nan yon metòd estandadize;
• Pèmèt yo achte metal reglemante yo pandan dè orè limite;
• Limite valè tranzaksyon kash yo a $1000, egzije peman chèk pou tranzaksyon ki koute plis yo.
 
Pwojè lwa a te jwenn sipò konpayi konstriksyon yo, resiklè yo, cherif yo, yon kantite vil ak konte, AT&T, Electrical Coop, ak Endistri Asosye yo.

Vis Prezidan Edmonson souliyen ke pwoblèm vòl feray ak kab kwiv yo “pa sèlman denati kriminèl men se yon zak ki gen konsekans grav epi ki kreye yon efè domino.  Anplis de ogmante depans pou ranplase kab kwiv ki sou poto limyè yo, aparèy elektwonik yo ak aparèy klimatizè yo toupatou nan Konte Miami-Dade, ak enkonvenyans pou elektè yo pou ranplase aparèy yo nan antrepriz ak kay prive yo, gen yon menas pou sekirite rezidan ki pi vilnerab yo, granmoun aje yo ak timoun yo”, di Vis Prezidan an.

“Poto limyè ki pa gen kouran yo kreyen fènwa nan zòn kote granmoun aje yo ak timoun yo tranvèse lari ki gen anpil machin oswa travèse pou rantre ak soti lakay yo. Te gen agresyon, vòl ak moun ke yo tire nan zòn ki konplètman nan fè nwa yo. Pi trajikman, te gen aksidan yon fanm ki te mouri nan Konte Miami-Dade pandan li tap travèse lari nan yon zòn ki fè nwa epi yon machin frape li”, di Vis Prezidan Edmonson.  

Ni òdonans Konte Miami-Dade la, ni pwojè lwa a ki prezante bay komite Sena Eta a, se pa pou kreye annwi pou dilè yo, dapre Vis Prezidan Edmonson, men pou fè li pi difisil pou vòlè yo vann metal ke yo.  Asanble Komisyonè Konte Miami-Dade la kreye yon task force, ak responsabilite pou jwenn solisyon pou aleje enpak ke sa genyen sou biznis yo, rezidan yo ak Konte a epi li konpoze de reprezantan minisipalite vwazin yo, Depatman Konte Miami-Dade yo, Lapolis, Florida Power and Light, dilè feray yo, Biwo Avoka Eta a ak rezidan zòn ki afekte yo.

“Òdonans lokal ki adopte nan Konte Miami-Dade la orijinalman soti apati plent rezidan yo konsènan poto limyè ki pa limen ki te lakoz enkyetid sekirite”, Vis Prezidan an di manm komite Sena Eta a.  “Apre sa, biznis yo koumanse kontakte mwen pou di ke vòlè pran aparèy klimatizè yo sou pwopriyete yo.  Nan semèn ki sot pase yo, vòlè te pran aparèy klimatizè yo nan legliz yo ak gadri yo ki kite manm legliz yo ak timoun yo enkonfòtab nan chalè a. Piske lapolis lokal la gen difiklite kenbe kriminèl sa yo kap fè zak sa a, sèl chwa yo genyen se pou eseye kreye plis sanksyon pou dilè feray nou yo ki achte metal sila yo”.