News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Janvye 31, 2012
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Vis Prezidan Edmonson ap òganize yon evennman rankont "Meet & Greet" pou nouvo elektè Distrik 3 yo


Joui 19 desanm 2011, Komisyon Miami-Dade te adopte nouvo distrik eleksyon Komisyon Konte yo, ki deja an vigè. Nan yon jefò pou rete an kontak ak nouvo elektè yo, Vis Prezidan Audrey M. Edmonson ap òganize yon seri evenman rankont “Meet & Greet” toupatou nan kominote a. Yap ankouraje tout nouvo ak ansyen elektè Distrik 3 Miami-Dade yo vin rankontre ak fè konesans komisyonè a nan nenpòt nan reyinyon sa yo:  

Mèkredi 8 fevriye 2012
6 p.m. – 7:30 p.m.
Liberty Square Community Room
6304 NW 14th Avenue
Miami, FL

Jedi 9 fevriye 2012
6 p.m. – 7:30 p.m.
African Heritage Cultural Arts Center
6161 NW 22nd Avenue
Miami, FL

Jedi 16 fevriye 2012 
6 p.m. – 7:30 p.m.
Griffing Adult Center
12220 Griffing Boulevard
North Miami, FL

Akoz redekoupaj, Distrik 3 kounyeya vin gen ladan li pati nan North Miami, Allapattah, ak kèk  kominote nan NW 27èmAveni.

Pou gade si w fè pati Distrik 3, ekri adrès kay w nan baz done enfòmasyon “Who is my Commissioner?” Miami-Dade la. Ale sou www.miamidade.gov/district03 epi klike sou kote ki ekri “County Services Near You” sou bò gòch ekran an.