News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Fevriye 28, 2012
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Vis Prezidan Edmonson patisipe nan Gran Ouvèti Bilding Waf Kabotaj "Pelican Harbor Marina Dockmaster Building" lanPhoto credits: Ryan Holloway/Konte Miami-Dade

Vis Prezidan Audrey M. Edmonson rejwenn Jack Kardys, direktè Depatman Pak, Rekreyasyon ak Espas Ouvè Konte Miami-Dade; Majistra Konte Miami-Dade Carlos Gimenez ak Komisyonè Distrik 4 Sally Heyman pou inogire nouvo bilding Pelican Harbor Marina a jou samdi 25 fevriye 2012. Bilding waf la ki chita nan 1275 N.E. 79 St., nan Distrik 3, gen debakman ak ranp bato, sèvis taksi sou dlo, operasyon gazolin ak dè lòt ekipman ak sèvis pou moun ki gen bato. Bilding waf la gen espas biwo ak sal lesiv ak saldeben ladan li, machin ki vann friyandiz ak espas pou reyinyon piblik ak rankont sosyal.

“Mwen fyè dèske Pelican Harbor Marina sitiye nan Distrik 3. Se yon waf ki chaje ak aktivite, kidonk nouvo bilding sa a ap byen sèvi kominote bato lwazi sa a kap devlope a.  Mwen espere ke gwoup kominotè yo ap itilize estasyon an tou kòm yon espas pou reyinyon epi devni yon lye akeyan pou vizitè yo nan Pelican Harbor Seabird Station”, di Vis Prezidan Edmonson.