News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Mas 23, 2012
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Konte Miami-Dade gen batay la pou mete lwa feray yo ajou


Konte Miami-Dade ap gen jiska 1e jiyè 2013 pou modifye òdonans feray li-a nan enkòpore chanjman ki pou fèt pa Taskfòs Feray la ke Vis Prezidan Audrey M. Edmonson te kreye pou lite kont vòl metal ak kab kwiv kap fèt resaman epi kap ogmante dejouanjou.

Anplis, resiklè feray yo ap peye pi gwo amann si yo achte kwiv ki te vòlè oswa lòt metal pou lajan kach san bon dokimantasyon, dapre lejislasyon ki te pase pa Lejislati Eta a nan mwad mas la. Lwa a gen priyorite sou nouvo òdonans yo men li bay òdonans ki la deja yo priyorite.

“Mwen kontan ke Eta a sot rekonèt ke koze achte feray ilegal yo ak vòl kab kwiv yo kòm yon bagay serye ki afekte kominote nou an epi fè chanjman nan lwa a pou reflete enkyetid sou koze sa a”, di Vis Prezidan Edmonson.  “Chak fwa yon pote limyè nan blakawout poutèt yon moun vòlè kab kwiv la, sa mete lavi yon sitwayen an danje nan lari yo ki nan fè nwa.

“Mwen paka tann pou m atake pwoblèm sa ak Taskfòs la sou ekspètiz non sèlman minisipalite yo ak fòsdelòd la men tou dilè feray ki onèt yo”, Vis Prezidan Edmonson ajoute.  “Entansyon nou se pa pou paralize biznis lejitim yo --- nou jis vle fè li difisil ekonomikman pou moun kap achte ak vann objè sa yo ki te vòlè.

Jou 4 oktòb 2011, Komisyon Konte Miami-Dade la te pase yon òdonans ki kreye yon taskfòs pou konbat ogmantasyon vòl feray ak kab kwiv nan kominote a. Lejislasyon an, ki te patwone pa Vis Prezidan Edmonson, estipile ke nouvo taskfòs la ap fòmile dè rekòmandasyon bay Asanble a sou ranfòsman òdonans ki reglemante dilè izaje yo ak transfòmatè feray yo.

Taskfòs la ap konpoze de 21 manm ki nonmen pa Kominsyon Miami-Dade la, divès minisipalite ak direktè depatman yo nan  Miami-Dade, Lig Vil yo, Biwo Avoka Eta Miami-Dade la, Florida Power & Light, ak rezidan yo.

An avril 2011, Vis Prezidan Edmonson patwone lejislasyon lokal ki ranfòse regleman sou pwosesè feray yo ak dilè pyès izaje yo. Òdonans la konbine lwa eta yo ak kòd pwovizyon Konte ki la deja yo, pandan yap ranfòse dispozisyon yo konsènan vann “atik restren reglemante yo”. 

Avèk pri metal yo kap monte byen wo, espesyalman kwiv, sa vin gen kòm rezilta yon ogmantasyon siyifikatif nan vòl kwiv, aliminyòm, ak lòt meteryo metalik fè ak metal ki pa fè yo nan Konte Miami-Dade. Kalite vòl sila yo gen ladan yo materyo metalik tankou poto kouran, ki kreye blakawout ak mete sante, sekirite ak byennèt piblik la an danje, patikilyèman granmoun aje ak timoun..

Dapre Depatman Transpòtasyon Florid (FDOT), gen 30 poto limyè sou I-95 la ant NW 30èm ak 79èm Street ke vòlè yo te sible lane dènye sèlman. Sa vin ekonomikman lou pou Miami-Dade piske Konte a oblije depanse lajan pou ranplase oswa repare limyè lari ki te vòlè oswa vandalize ke Konte a posede. Sa koute apeprè $1,000 a $1,500 pou ranje chak poto ki andomaje.