News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Avril 16, 2012
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Vis Prezidan Edmonson rekonèt enpòtans òganizasyon benevòl yo nan PhilanthroFest


Vis Prezidan Audrey M. Edmonson prezante yon pwoklamasyon bay òganizatè PhilanthroFest yo jou 14 avril 2012 nan  Midtown Miami, 110 N.E. 36 Street, nan Wynwood.  Yon selebrasyon gwo kominote venevòl Konte Miami-Dade, PhilanthroFest  rasanble pliske 75 òganizasyon filantwopik nan yon grenn andwa epi te gen ladan tou dè atis, dansè, mizisyen, ak manje.

"Nan tan ekonomik difisil sa yo, mwen konnen li difisil pou òganizasyon sila yo siviv ak grandi", deklare Vis Prezidan Edmonson. "Mwen espere ke kalite evennman sa a pap sèlman mete òganizasyon sa yo an valè men yo va konvenk  pèp la tou ke yo kapab ede nan ofri tan yo oswa talan yo si yo pa gen lajan.  PhilanthroFest bay moun chans aprann de gran òganizasyon nou yo epi amize yo nan Espas Vèt Midtown Miami an nan Distrik 3."

(Foto pa Akeem Brutus/Konte Miami-Dade)