News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Avril 26, 2012
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Vis Prezidan Edmonson revizite koridò N.W. 18èm Aveni pou kontinye travo netwayaj yoVis Prezidan Audrey M. Edmonson mache sou N.W. 18èm Aveni ansanm ak kèk anplwaye Konte Miami-Dade ak kèk rezidan nan zòn lan.

Pou twazyèm mwa youn dèyè lòt, Vis Prezidan Audrey Edmonson fè yon netwayaj kominotè tout mou met men nan koridò N.W. 18èm Aveni an sòti 62èm rive 71èm Street nan Liberty City jou 25 avril 2012. Yon ekip ki konpoze de Travo Piblik ak Sèvis Sanitasyon Konte Miami-Dade, Lapolis, Eleksyon ak Ranfòsman Kòd Konstriksyon ansanm ak Greater Miami Service Corps, dirije pa Christopher Albury  ki se Sipèvizè nan Depatman Pèmi, Anviwonnman ak Afè Regilatwa, mache nan koridò komèsyal la ak lari rezidansyèl yo pou netwaye debri, bay pwopriyetè ak mèt biznis yo sitasyon si yo pa an konfòmite, enskri nouvo votè epi pale ak rezidan yo ak mèt biznis yo sou bezwen katye yo. 

 
Depatman Travo Piblik ak Sanitasyon Konte Miami-Dade sou N.W. 67 Street.

 
Volontè ki sòt nan Greater Miami Service Corps ap ede netwaye koridò N.W. 18èm Aveni.

(Foto pa Marta Martinez-Aleman/Konte Miami-Dade)