News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Me 15, 2012
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Vis Prezidan Edmonson patisipe nan konferans anyèl tribinal jivenil pou adrese pwoblèm vyolans nan kominote aGòch a dwat, John E. Dixon, Direktè Egzekitif Miami Dade Economic Advocacy Trust (MDEAT), Vis Prezidan Audrey M. Edmonson, Shaun Sheppard, yon vizitè pandan jounen Mennen Timoun Travay Avèk W ak envite Reveran Dr. Walter T. Richardson, manm MDEAT. (Foto pa Akeem Brutus/Konte Miami-Dade)

Vis Prezidan Audrey M. Edmonson akeyi patisipan yo nan 5èm Konferans Anyèl Tribianal Jivenil pou Pale Kont Pwoblèm Vyolans: Devlopman Chanjman ki te fèt jou 3 me 2012 nan DoubleTree Hotel, 711 NW 72nd Aveni, nan Miami. Patwone pa Miami Dade Economic Advocacy Trust (MDEAT), konferans lan fè pati misyon kontinyèl Tribinal Jivenil Konte Miami-Dade (M-DCTC), yon pwogram kanmarad sanksyone pou jèn yo adrese Fasafas ogmantasyon vyolans nan katye nou yo, lekòl yo, ak kominote a alawonnbadè.  Ansanm ak espikè yo ak atelye yo, mesaj la te vize a adrese kesyon konsènan vyolans, avni jèn yo, ak dokimante vwa patispan yo kap eksprime enkyetid yo. 

Pliske 200 etidyan lekòl segondè ap patisipe nan konferans la: Booker T. Washington, Dr. Michael Krop, Homestead, Miami Carol City, Miami Central, Miami Norland, Miami Southridge, North Miami, Miami Northwestern ak South Dade. Patisipan adisyonèl yo enkli Madison, Miami Edison, ak Nautilus Middle School. Eksperyans sa a ede etidyan yo amelyore konpetans yo nan pran bon desizyon epi gide yo nan konpòteman pozitif. Pou plis enfòmasyon, ale sou www.miamidade.gov/mdeat.