News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Me 16, 2012
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Vis Prezidan Edmonson ap òganize dezyèm reyinyon Gwoup de Travay Sou Feray


Vis Prezidan Audrey M. Edmonson ap òganize yon dezyèm reyinyon Gwoup de Travay sou Vòl Feray ak Kab Kwiv nan Konte Miami-Dade, ki responsab konbat ogmantasyon vòl feray ak kab kwiv. Reyinyon an ap fèt le 18 me 2012 a 2 p.m. nan Stephen P. Clark Center, 111 N.W. 1e Street, sal konferans 2èm Etaj, Anba Lavil Miami.

Gwoup de travay la gen ladan dè reprezantan gouvènman, fòdelòd ak endistri. Prezidan gwoup de travay la se Lt. Denise Bernhard nan Depatman Lapolis Konte Miami-Dade ak Denise M. Carreño de Bob’s Recycling ki sèvi kòm vis prezidan. Lejislati Eta a sot bay Konte Miami-Dade pèmisyon pou amande òdonans feray la jiska 1e jiyè 2013 pou kapab pèmèt gwoup de travay la fin fè travay li.

Gwoup de travay la, kreye pa yon lejislasyon Vis Prezidan Edmonson te patwone, pral fòmile rekòmandasyon bay Komisyon Konte Miami-Dade sou ranfòsman òdonans ki reglemante dilè pyès izaje yo ak transfòmatè feray yo. An janvye, Vis Prezidan Edmonson pale ak Komite Afè Kominotè Sena Eta a pou sipòte yon pwojè lwa ki kreye restriksyon adisyonèl sou tranzaksyon metal reglemante yo, ki fè li vin pi difisil pou resiklè metal dezyèm men yo achte metal reglemante, ki enkli kwiv, ki te petèt obteni de fason ilegal.  An mas, Lejislati Eta a adopte pi gwo penalite pou resiklè metal segondè ki achte kwiv ki vòlè ak lòt metal san bon dokimantasyon. Lejislasyon sila gen priyorite sou nenpòt nouvo òdonans, men li prezève sa ki la deja yo.