News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Me 18, 2012
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Vis Prezidan Edmonson mande pou revize règ Eta a sou ranvwaye elèv


Vis Prezidan Audrey M. Edmonson vle pou Ministè Edikasyon an revize règleman ki dirije ranvwaye elèv yo ki mande pou kenbe elèv yo andeyò lekòl yo.

Vis Prezidan Edmonson defann yon rezolisyon, adopte pa Komisyon Konte a jou 15 me 2012, ki mande pou ministè a revize lwa pou ranvwaye elèv yo ki pèmèt distrik lekòl yo adopte pwòp règleman yo pou timoun ki an sispansyon andedan lekòl yo.

Sispansyon deyò vle di ranvwaye elèv la lekòl, kidonk elèv la pa ka ale nan klas ni patisipe nan aktivite ki fèt nan lekòl la epi se paran yo ki responsab pou elèv la fè devwa li. Pakont, sispansyon andedan lekòl mete elèv la nan yon pwogram altènatif anba sipèvizyon pèsonèl distik lekòl la. Elèv la rete nan lekòl la epi li kontinye gen aksè a ansèyman lekòl yo, patisipasyon pwofesè yo ak granmoun ki pou gide yo.

“Mwen kwè ke pandan ke elèv ki pa konpòte yo lekòl dwe sibi konsekans disiplinè, mwen panse tou ke yo dwe rete andedan lekòl yo pou yo pa ale flannin nan lari pandan orè lekòl yo”, deklare Vis Prezidan Edmonson. “Si yo te ranvwaye Trayvon Martin lekòl anba règ sispansyon andedan lekòl la, nou ta ka byen evite yon kokenn trajedi”.

Dapre done ki te kolekte pa Biwo Dwa Sivil Ministè Edikasyon Etazini, elèv minorite yo jwenn pi move tretman nan disiplin epi ti gason Nwa Ameriken yo gen plis chans pou yo ranvwaye yo oswa mete yo deyò lekòl ke lòt timoun laj yo. Nouvo done enfòmasyon ki disponib de 2009 nan lekòl leta yo montre ke elèv Nwa Ameriken yo fè pliske 18 pousan popilasyon an men yo fè 35 pousan nan kantite sispansyon an total epi omwen 39 pousan nan kantite elèv yo mete deyò.

Sipèrentandan Miami-Dade County Public Schools la resamman kreye yon komite ad hoc pou revize Kòd Kondwit Elèv yo, ki enkli sispansyon deyò lekòl ak andedan lekòl.