News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Jen 12, 2012
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Nouvo siy yo akeyi moun nan Distrik Istorik Bayside


Vis Prezidan Audrey M. Edmonson ansanm ak konsèy administrativ Asosiyasyon Rezidan Bayside ak Komisyonè Vil Miami Marc Sarnoff  pou koupe riban inogirasyon nouvo siy ki akèyi rezidan yo ak vizitè yo nan katye istorik Bayside la, ki sitiye ant NE 68èm Street ak NE 72èm Street, alès Biscayne Boulevard, nan zòn Upper East Side ki nan Vil Miami. Zòn lan gen ladan li kèk nan pi ansyen rezidans nan distrik istorik Miami an, ki date nan debi lèzane 1900 yo.  Pliske dizan de sa, asosiyasyon an te lanse pwojè a pou kreye yon lye repè ki idantifye katye istorik la sou pasrèl NE 69èm Street sou Biscayne Boulevard epi kolekte prèske $8,000 pou pwojè a. 


(Foto pa Marta Martinez-Alemán/Konte Miami-Dade)