News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Jen 12, 2012
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Vis Prezidan Edmonson komemore Memorial Day nan Booker T. Washington High


Vis Prezidan Audrey M. Edmonson pale devan Asosiyasyon Ansyen Elèv Booker T. Washington lan jou 27 me 2012 nan Sèvis Memorial Day asosiyasyon an ki te fèt nan Booker T. Washington Senior High School, 1200 NW 6èm Aveni, nan Miami. Booker T. Washington High ki se dezyèm lekòl hayskoul ki pi ansyen nan Konte Miami-Dade epi “se yon enstitisyon ki diplome dè fanm ak gason kap fè yon diferans nan sosyete a ak nan nasyon an”, deklare Vis Prezidan Edmonson. “Gen kèk nan moun sa yo ki te ale fè sèvis militè Etazini epi jodiya nou pap sèlman rekonèt kontribisyon yo men nou sonje yo tou pou kouraj yo”.