News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Jen 12, 2012
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Komisyon Konte a onore Depatman Travo Piblik Miami-Dade


Vis Prezidan Audrey Edmonson ak kolèg li yo nan Komisyon Konte a prezante yon pwoklamasyon bay Kathleen Woods-Richardson, Direktè depatman an, ansanm ak anplwaye Depatman Travo Piblik ak Sèvis Sanitasyon Konte Miami-Dade nan okazyon Semèn Nasyonal Travo Piblik nan reyinyon Asanble Komisyonè Konte 5 jen 2012 la ki te fèt nan Stephen P. Clark Center, 111 NW 1st Street, nan Miami.  Depatman Travo Piblik ak Sèvis Sanitasyon Konte Miami-Dade responsab pou antretni wout nou yo, pon yo, drenaj dlo tanpèt, kontwol moustik, siyalizasyon sikilasyon, antretyen kannal, ranmasaj fatra ak dechè, sèvis depotwa ak resiklaj; sèvis li yo se yon fati entegral nan lavi kotidyen sitwayen nou yo.  Travay yo fè yo jwenn akolad atravè prim travo piblik ke yo resevwa, jesyon sanitasyon, ak pwogram resiklaj epi pa pwofesyonalis yo ak efikasite yo.


(Foto pa Armando Rodriguez/Konte Miami-Dade)