News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Jiyè 02, 2012
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Yap avèti rezidan Miami-Dade yo de danje ki genyen nan tire kout zam selebrasyon nan konferans deprès ak rasanbleman "Yon Bal Tiye Fèt la"Vis Prezidan Edmonson sipliye kominote a pou sispann selebrasyon tire kout zam nan Jou Lendepandans.
(Foto pa Armando Rodriguez/Konte Miami-Dade)

Jou Lendepans se yon tan pou festivite, men otorite yo ap avèti rezidan yo ke selebrasyon tire kout zam ka lakoz aksidan blesi ak lanmò. Jou 2 jiyè 2012, Vis Prezidan Miami-Dade Audrey M. Edmonson rejwenn Majistra Vil Miami Tomas Regalado pou konferans deprès ak rasanbleman anyèl yo an “Yon Bal Tiye Fèt la” nan Little Haiti Soccer Park. Otorite eli yo, ensike otorite fòsdelòd yo ak manm klèje yo, sipliye rezidan yo pou yo panse de fwa anvan yo tire zam yo anlè. 

Dapre Biwo Alkòl, Tabak, Zamafe ak Eksplozif (ATF), bal tire anlè ka monte yon distans 2 mil epi tonbe 300 a 700 pye pa segond. Vis Prezidan Edmonson patisipe nan mesaj piblik sa a anvan chak fèt Jou Lendepandans ak Lavèy Nouvèl An pou avèti rezidan yo de danje selebrasyon tire kout zam.

“Se senp – sa ki monte fèt pou desann”, deklare Vis Prezidan Edmonson. “Nenpòt bal ki tire anlè se yon danje potansyèl pou moun ki toupre yo. Ou kab jis ap selebre, men wap mete lavi lòt moun andanje. Tanpri mete zam yo dekote epi pase yon jounen fèt Lendepandans an tout sekirite”.

Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte biwo Vis Prezidan Edmonson lan nan 305-636-2331.