News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Jiyè 12, 2012
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Beacon pote lojman abòdab nan kè Overtown


Vis Prezidan Audrey M. Edmonson te ede inogire The Beacon, 1000 NW 1e Aveni, nan Miami jou 11 jiyè 2012. Sitiye nan kè Overtown anfas teyat Lyric Theatre a, bilding 90 inite ki sètifye pa gen PLON an ofri tou dè pwogram apre lekòl ak pwogram otonòm pou jèn yo, aktivite entèjenerasyon, ak plis pwogram ankò pou ede fanmi kap travay yo. Anplis, patnèchip piblik-prive ak Carlisle Development la gen ladan li espas ke yo fè kado bay URGENT, Inc., yon òganizasyon ki pa pou pwofi ki bay sèvis sosyal, edikasyon, fòmasyon ak lojman abòdab, epi vize katye nan Overtown, Liberty City, Little Haiti ak Goulds. Inisyativ URGENT, Inc. yo enkli prevansyon gwosès, devlopman konpetans,estaj karyè, jesyon dosye, ak lòt kalite pwogram.

"Mwen kontan selebre achevman yon lòt pwojè lojman abòdab nan Distrik 3", di Vis Prezidan Edmonson. "Sa pa gen lontan ke m te isit la, antoure de travayè konstriksyon, pou inogire travo konstrisyon bilding lan. Inoginasyon koupe riban kap fèt jodi-a se prèv ke nou ka kontinye travay nan yon patnèchip piblik-prive pou kreye lojman adisyonèl de kalite. Nou fyè dèske Beacon ouvè kounyeya epi l'ap vin yon fwaye pou anpil nan rezidan nou yo nan Overtown".
 


Vis Prezidan Audrey M. Edmonson akeyi otorite yo nan louvèti The Beacon.
Foto pa Ryan Holloway Konte Miami-Dade