News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Novanm 08, 2012
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Vis Prezidan Audrey Edmonson limem limyè nan "The Beacon" nan Overtown


Vis Prezidan Audrey M. Edmonson ak Matt Greer de Carlisle Development selebre ak rezidan Overtown yo nan Historic Overtown Metrorail Station, 100 N.W. 6 St., Miami apre li te fin pase switch limyè pou eklere anlè tèt bilding "The Beacon" lan, yon devlopman lojman abòdab nan Overtown.  Seremoni an te fèt sou paltfòm estasyon an, a de koutpye de bilding 13 etaj la, ki sitiye nan 1001 NW 1e Aveni. The Beacon se premye devlopman lojman abòdab ki konstwi nan distrik istorik Overtown lan depi pliske dizan.

The Beacon, ki otrefwa se te yon lojamn 30 apatman nan movèz eta, kounyeya gen 90 nouvo kalite apatman de ak twa chanmakouche pou fanmi ouvriye ak endividi ki fè ant 33  a 60 pousan Revni Medyàn Mwayèn lan. Kominote a gen ladan li espas pakin sekirize, sant kominotè, yon sal bibliyotèk/konpitè ak frè aksè Entènèt gratis, gym, teren pou timoun jwe ak sal lesiv. Yo ofri rezidan yo klas alfabetizasyon ak fòmasyon anplwa, klas sante ak nitrisyon, konsèy finansye, pwogram referal asistans pou rezidan ak fòmasyon sekirite lavi.

"The Beacon reprezante yon mekanis pou devlopman ekonomik nan kominote Overtown lan," deklare Vis Prezidan Edmonson, Komisyonè pou Distrik 3 ki gen ladan li Overtown. "Ekleraj seremonyal Beacon lan aswè a se prèv ke bagay yo vreman pral bouje nan Overtown. The Beacon ap pote yon lòt sous lojmam abòdab bon kalite pou fanmi ouvriye yo nan Overtown."

Foto pa: Ryan Holloway/Fotografè Konte Miami-Dade