News Release Header
For Immediate Release:
February 04, 2013
Media Contact:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Komisyoné Audrey M. Edmonson dirije avék siksé yon jefó netwayaj katye nan Liberty CityPhoto Caption:  Komisyonè Edmonson koumanse netwayaj nan kwen N.W. 18 Aveni ak 63 Street

Nan yon kokenn jefò pou fè koridò NW 18zyèm Aveni ki ant 62zyèm ak 71zyèm Street yo vin plis an sekirite ak pi pwòp, Komisyonè Audrey M. Edmonson dirije wityèm netwayaj li nan katye Liberty City jou 31 janvye 2013. Akonpaye pa yon ekip ki gen ladan li Depatman Travo Piblik ak Sèvis Sanitasyon  Konte Miami-Dade, Lapolis ak Ranfòsman Kòd, epi lòt antite ki enkli Miami Service Corps., Komisyonè Edmonson  pwomennen nan koridò komèsyal ak rezidansyèl yo pou netwaye debri, bay sitasyon a pwopriyetè kay ak biznis ki pa an konfòmite yo, epi koze ak rezidan yo ak mèt biznis yo pou konnen kisa katye a bezwen.


Photo Caption: Manm Miami Service Corps yo k’ap netwaye yon teren abandone nan N.W. 63 Street
Foto pa Marta Martinez-Aleman