News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Me 08, 2013
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Pa Kondwi Apre w Fin BwéFoto pa: Ryan Holloway/Fotografè Konte Miami-Dade

MIAMI, FL – Komisyonè Audrey M. Edmonson te rejwenn pa Majistra Vil Miami Tomás Regalado jou 3 me 2013 pou  adrese klas k’ap  gradye a nan Miami Northwester Senior High School, 1100 N.W. 71 St., Miami nan yon "Fo DUI" ki te mete an sèn pa Urban Drug Free Community Coalition, Urban League of Greater Miami, Polis ak Ponpye Vil Miami, Polis Konte Miami-Dade ak Polis Miami-Dade County School. Komisyonè Edmonson, Majistra Regalado ak dè lòt espikè avèti elèv k’ap gradye yo, anpli ladan yo pwochènman pral nan prom, sou danje ki genyen nan kondwi apre yo fin bwè anba deviz, "Drinking and Driving is Dangerous, Deadly and Dumb". (bwè epi kondwi se yon bagay danjere, ki ka tiye moun epi ki estipid)