News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Jiyè 02, 2013
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Komisyonè Edmonson avèk MCI ouvri Sant Kominotè


(Miami-Dade County, FL) -- Komisyonè Audrey M. Edmonson rankontre ak, de gòch a dwat, Prezidan Konsèy Inisyativ Lopital Miami Children (MCI)  Annie Neasman, Manm Konsèy Edikasyon Dorothy Bendross-Mindingall, Senatè Eta Dwight Bullard, Direktè Egzekitif MCI Cecilia Gutierrez-Abetty, ak anplwaye MCI Kalinthia Nunnally pou koupe riban nouvo Sant Kominotè MCI la, ki chita nan Annie Coleman Complex, 1901 N.W. 60 St., Miami. Sant la te kreye kòm yon "andwa sekirize" pou timoun yo nan katye a epi li gen yon sal konpitè; yon sal lekti ki plen liv, jwèt, ak atik pou fè desen; epi li gen yon sal antrenman pou timoun yo ak fanmi yo rasanble pou gade film nan sware ninema yo ak lòt dè evennman sèt jou sou sèt.

Foto pa Junita Roundtree/Biwo Komisyonè Edmonson