News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Desanm 30, 2013
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Komisyonè Edmonson ap mande rezidan yo pa patisipe nan tire zam anlè pou selebre Nouvèl Ane a


MIAMI, FL – Komisyonè Audrey M. Edmonson ansanm ak Majistra Vil Miami Tomás Regalado mande piblik la yon fwa ankò pou pa tire zam anlè pou selebre Nouvèl Ane-a nan yon konferans deprès ki te fèt jou 30 desanm 2013 nan Gibson Park nan Overtown. Chak ane, otorite yo rankontre ak manm klèje yo e ak depatman lapolis pou raple piblik la ke “Yon Bal Tiye Fèt la."  Komisyonè a ak Majistra a te rankontre ak Reprezantan Eta Dwight Bullard, Komisè Lapolis Vil Miami Manuel Orosa, Direktè Lapolis Konte Miami-Dade J.D. Patterson, ak Komisè Lapolis Vil Miami Gardens Paul Miller, ensike manm klèje yo ki enkli Pè Reginald Jean-Marie nan Notre Dame D’Haiti Catholic Church, ki te fè yon priyè anvan konferans la koumanse.

"Li absoliman enpòtan pou tout moun mete zam yo sou kle pandan peryòd fèt la oswa remèt yo bay lapolis," pawòl Komisyonè Edmonson. "Tire zam anlè ka lakoz moun blese oswa pèdi lavi yo ak andomaje pwopriyete. Se poutèt sa malgre n’ap repete tèt nou, nou bezwen raple tout moun ke lè yon bal monte, l’ap desann kanmenm, e oumenm, fanmi ou, vwazen ou --- yon moun ki byen lwen ou --- ka vin viktim de bal sila."

Dapre Biwo Alkòl, Tabak, Zamafe ak Eksplozif (ATF), yon bal ki tire anlè ka monte a yon distans de de (2) mil epi tonbe a yon vitès de 300 a 700 pye pa segond. Komisyonè Audrey M. Edmonson patisipe nan lanse mesaj piblik sa-a anvan chak Jou Lendepandans (4 jiyè) ak Lavèy Jou Delan pou avèti rezidan yo de danje ki genyen nan tire bal anlè pou selebre fèt yo.

konferans depres

Foto pa Armando Rodriguez / Konte Miami-Dade

konferans depres