News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Fevriye 04, 2014
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Komisyoné Edmonson ouvé pwosesis aplikasyon an pou pwogram Sibvansyon Ti Biznis Mom & Pop 2014 la nan Distrik 3


Miami, FL - Komisyonè Audrey M. Edmonson envite tout mèt ti biznis nan Distrik 3 vin aplike pou jiska $10,000 sibvansyon pa biznis nan Pwogram Ti Biznis Mom & Pop la. Yo ka itilize sibvansyon an pou achte ekipman, founiti, envantè, asirans responsabilite sivil antrepriz, sistèm sekirite, piblisite ak maketing, ak ti renovasyon. Peryòd aplikasyon yo ap disponib la se de 10 - 24 fevriye 2014. 

Aplikasyon yo ap disponib apati 10 fevriye 2014 nan biwo Komisyonè Edmonson lan oswa sou sit entènèt www.miamidade.gov/district03Peryòd pou soumèt aplikasyon ki fin ranpli yo se de 25 fevriye rive 3 mas 2014 a 4:00 PMYo pap asepte aplikasyon ki soumèt anreta. Se pou soumèt yon fotokopi ak yon kopi orijinal aplikasyon an nan men e an pèsòn, anplis de tout dokiman yo mande yo, bay biwo distrik Komisyonè Edmonson lan oswa nan biwo Neighbors and Neighbors Association:

Commissioner Audrey M. Edmonson
District Office
5400 NW 22 Avenue Suite 701
Miami, FL 33142
Telefòn: 305-636-2331
Atención: Akeem Brutus

O

Neighbors And Neighbors Association (NANA)
180 NW 62 Street
Miami, FL 33150

Y’ap fè yon reyinyon obligatwa pou esplike pwosesis aplikasyon an ak egzijans yo jou 24 fevriye 2014 a 6:00 p.m. nan Joseph Caleb Center 5400 NW 22nd Avenue, Sal 110. Tanpri vini a lè.

Pou enfòmasyon adisyonèl, tanpri kontakte Ms. Lawanza Finney (305) 756-0605 nan Neighbors and Neighbors Association (NANA).