News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Fevriye 11, 2014
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Komisyoné Edmonson Ede Koupe Riban pou Inogire "Nouvo" Theyat Lyric Theatre


Foto pa Ryan Holloway/Konte Miami-Dade

MIAMI, FL – Komisyonè Audrey M. Edmonson rejwenn pa, de gòch a dwat, achitèk Silvia V. Jorrin, AIA; Komisyonè Vil Miami Keon Hardemon; Dr. Dorothy Fields, Fondatè, Black Archives History and Research organization; ak Timothy Barber, Direktè Egzekitif Black Archives, te ede koupe riban pou inogire ouvèti Lyric Theatre ki fèk renove-a jou 6 fevriye 2014 nan Overtown.  Evennman an, ki fè pati Mwa Negretid, te onore esponnsò yo ak lòt moun ki kontribye nan renovasyon an. Lyric Theater se te pwen fokal vi sosyal nan Overtown, se te sant kominote Afrikano-Ameriken nan Miami. Lè teyat la te louvri, li te yon lye enpòtan nan kominote nwa vodvil la, ke moun konnen afektyezman kòm “Chitlin' Circuit.” Nan lèzane 1930 ak 1940, teyat la se te yon eleman enpòtan nan distrik espektak “Little Broadway” sou NW 2nd Ave an epi li te kontribye a repitasyon Overtown kòm “Harlem nan zòn Sid la”. Bilding ki fèk renove sa-a sèvi kòm yon sant espektak kiltirèl epi li nan lis Regis Nasyonal Lye Istorik yo an 1989.