News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Fevriye 25, 2014
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Komisyoné Edmonson Kontinye Travo Netwayaj sou N.W. 18ém AveniKomisyonè Edmonson mache nan zòn lan avèk lapolis, ekip anplwaye Konte yo ak vwazen katye yo

MIAMI, FL- Komisyonè Audrey M. Edmonson kontinye pwomnad chak mwa li fè nan koridò N.W. 18 Aveni an ant 62 ak 71 Street nan Liberty City jou 24 fevriye 2014 akonpaye pa Lapolis Konte Miami-Dade, Depatman Travo Piblik ak Sèvis Sanitasyon, ansanm ak anplwaye Ranfòsman Kòd yo. Objektif Komisyonè Edmonson se pou li rete vijilan nan bay sitasyon a pwopriyetè ki negliajan yo, sitou pou teren vid yo, ki pa koupe zèb epi ki kite moun jete fatra ak debri sou yo; ede rezidan yo ke li rankontre sou wout la ak nenpòt enkyetid yo genyen pou katye a pou enkilke yon santiman de apatenans ak fyète nan komèsan yo nan zòn lan. Manm Miami Service Corps yo te ede Komisyonè Edmonson fè travo netwayaj yo.

 


A gòch: fatral lage ilegal; A dwat: Miami Service Corps ede fè netwayaj

Foto pa Marta Martinez-Aleman/Biwo Komisyonè Edmonson