News Release Header
For Immediate Release:
February 25, 2014
Media Contact:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Komisyonè Edmonson patisipe nan seremoni Koupe Riban pou nouvo Apatman Dante Fascell ki fèk renove


cutting ribbon
Alberto Milo, Jr., Vis Prezidan, Related Urban;  Majistra Konte Miami-Dade Carlos Gimenez; Komisyonè Audrey M. Edmonson; Majistra Vil Miami Tomás Regalado ak Komisyonè Wifredo Gort; Direktè Lojman Piblik Konte Miami-Dade Greg Fortner.
Foto pa Marta Martinez-Aleman/Biwo Komisyonè Edmonson

(Miami, FL)- Komisyonè Audrey M. Edmonson rejwenn Alberto Milo, Jr., Vis Prezidan, Related Urban; Majistra Konte Miami-Dade Carlos Gimenez;  Majistra Vil Miami Tomás Regalado ak Komisyonè Wifredo Gort epi Direktè Lojman Piblik Konte Miami-Dade Greg Fortner jou 25 fevriye 2014 pou koupe riban Apatman Dante Fascell ki fèk renove a, sitiye nan 2929 N.W. 18 Ave., nan Allapattah nan Distrik 3. Gwo travo renovasyon ki te fèt nan 151 inite lojman piblik ki la deja yo ak nouvo desen kontanporen pou rezidan granmoun aje/andikap yo grasa yon patenarya piblik-prive ant Konte Miami-Dade ak Related Urban.

Pami pyès yo ajoute nan renovasyon ak modènizasyon yo enkli yon sant kominotè, espas komen, sal pou lesiv, bibliyotèk ak laboratwa konpitè, fenèt  rezistan enpak, nouvo pòt, ranplasan klimatizè ki nan mi yo, peyizaj, re-asfalte teren pakin ak yon nouvo twotwa. Pami karakteristik ak ekipman yo, gen mozayik an pòslèn nan tout apatman yo, nouvo plaka an bwa nan kizin yo avèk kontwa an granit, aparèy pou elimine dechè, apwi fenèt an mab, koneksyon pou kab / TV nan chak apatman ak sèvis apèl ijans nan chak apatman. Eleman atizay kreyatif kote ki enkòpore nan espas komen yo ak karakteristik ki ekonomize enèji tankou tèt tiyo douch ki sètifye water sense ak aparèy kizin mak Energy Star.

edmonson with residents
Komisyonè Edmonson, Majistra Regalado ak rezidan apatman yo nan Dante Fascel.