News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Mas 10, 2015
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Komisyonè Edmonson ansanm ak Prezidan Clinton nan Jounen Daksyon nan Liberty City


Commissioner Edmonson and President Bill Clinton

Komisyonè Audrey M. Edmonson ansanm ak Prezidan Clinton ak Direktè Egzekitif MCI Cecilia Gutierrez nan yon Jounen Daksyon pwojè sèvis kominotè nan Liberty City.
(Foto pa Michael Fullana / Konte Miami-Dade)

(MIAMI) – Komisyonè Konte Miami-Dade Audrey M. Edmonson ansanm ak Prezidan Bill Clinton, Chelsea Clinton, ansyen star Miami Heat Battier ak Prezidan University of Miami Donna Shalala jou 8 mas nan wityèm reyinyon anyèl Clinton Global Initiative University (CGI U) ak Jounen Daksyon. 

Reyinyon CGI U an te rasanble pliske 1,000 etidyan kolèj ki soti patou nan lemonn pou vini nan University of Miami nan dat 6-8 mas. Anpil ladan yo te patisipe nan yon Jounen Daksyon pwojè sèvis kominotè nan “zòn enpak” Liberty City a an patenarya ak Miami Children’s Initiative.  Pliske 700 CGI U etidyan te travay ansanm nan dè pwojè amelyorasyon katye ak lekòl depi agrikilti iben rive sou pentire yon teren baskètbòl nan Charles R. Drew K-8 Center.

Komisyonè Edmonson se yon manm Miami Children’s Initiative e li soutni pwogram lan ki enspire pa Harlem Children’s Zone ak objektif pou transfòme Liberty City an yon kominote pwospè nan reponn bezwen timoun yo depi nan bèso jiska laj adilt.