News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Mas 10, 2015
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Komisyonè Edmonson Kontinye Pase nan Koridò Nòdwès 18èm Aveni an Chak Mwa pou Patwouye Zòn lanKomisyonè Edmonson ansanm ak benevola yo k’ap patwouye nan mwa sa-a koridò Nòdwès 18èm Aveni an.
(Foto pa Marta Martinez-Aleman / biwo Komisyonè Edmonson)

(MIAMI, FL) – Komisyonè Konte Miami-Dade Audrey M. Edmonson jou ki te 25 fevriye a kontinye fè patwouy chak mwa li-a nan koridò Nòdwès 18èm Aveni an ant 62èm ak 71èm street nan Liberty City. Li te gen avèk li kèk ajan Polis Konte Miami-Dade, fonksyonè Depatman Ranfòsman Lwa Konte a sou Kòd Piblik yo, Depatman Travo Piblik ak Sèvis Sanitasyon, pwopriyetè biznis lokal yo ak kèk nan manm chapit Elks Lodge ki sou Nòdwès 18èm Aveni an.  Epi manm Miami Service Corps yo te ede fè travo netwayaj yo. Vizit patwouy yo te kreye pou kapab bay Komisyonè Edmonson posibilite pou rankontre ak moun ki abite nan zòn lan yo ak komèsan yo pou diskite sa ki konsène yo nan katye a, pou netwaye fatra ki lage nan lari yo ak pou bay pwopriyetè neglijan yo sitasyon, patikilyèman pou teren vid ki gen fatra sou yo ak gazon ki pa koupe yo.


Manm Greater Miami Service Corps yo k’ap ede fè netwayaj.