News Release Header
Pou Piblikasyon Imedya:
Mas 13, 2015
Kontak pou Laprès:
Marta Martinez-Aleman

305-636-2331

Komisyonè Edmonson ansanm ak Prezidan Clinton nan Jounen Daksyon nan Liberty City


(MIAMI) – Komisyonè Konte Miami-Dade Audrey M. Edmonson ansanm ak Prezidan Bill Clinton, Chelsea Clinton, ansyen star Miami Heat Battier ak Prezidan University of Miami Donna Shalala jou 8 mas nan wityèm reyinyon anyèl Clinton Global Initiative University (CGI U) ak Jounen Daksyon.  

Reyinyon CGI U an te rasanble pliske 1,000 etidyan kolèj ki soti patou nan lemonn pou vini nan University of Miami nan dat 6-8 mas. Anpil ladan yo te patisipe nan yon Jounen Daksyon pwojè sèvis kominotè nan “zòn enpak” Liberty City a an patenarya ak Miami Children’s Initiative.  Pliske 700 CGI U etidyan te travay ansanm nan dè pwojè amelyorasyon katye ak lekòl depi agrikilti iben rive sou pentire yon teren baskètbòl nan Charles R. Drew K-8 Center. 

Komisyonè Edmonson se yon manm Miami Children’s Initiative e li soutni pwogram lan ki enspire pa Harlem Children’s Zone ak objektif pou transfòme Liberty City an yon kominote pwospè nan reponn bezwen timoun yo depi nan bèso jiska laj adilt.